Prædiken til 24. søndag efter trinitatis 2023

Posted By on 23. november 2023

Jairus’ datter og kvinden med blødninger: Er håb en strategi?

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker 24. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

I 2021 blev der foretaget en stor global undersøgelse hvor 10.000 unge i alderen 16-25 år fra ti forskellige lande fra seks forskellige verdensdele blev spurgt om deres holdninger til klimaforandringer og til de forholdsregler som deres regeringer tager i den anledning.[1][2] 59 procent af de unge der blev spurgt, svarede at de er meget bekymrede eller ekstremt bekymrede over klimaforandringerne, mere end halvdelen svarede at de føler sig triste, ængstelige, vrede, magtesløse, hjælpeløse og skyldige, tre fjerdedele sagde at de synes fremtiden er skræmmende, og hele 56 procent gav udtryk for at menneskeheden er dømt til undergang.

                      De tal kan lyde meget voldsomme for dem af os der er noget mere end 25 år gamle, men når jeg tænker på hvilken vej udviklingen er gået i løbet af de to år siden undersøgelsen blev lavet, så må jeg indrømme at jeg også har svært ved at finde optimismen frem. Allerede for et par år siden kunne vi se tilbage på nogle meget voldsomme somre hvor den ene varmerekord efter den anden stod for fald, men i år er de alle sammen blevet slået på ny. Juli 2023 var den varmeste måned der nogensinde er blevet målt på jorden, og det siger selvfølgelig ikke nødvendigvis så meget, for vi har jo kun foretaget nøjagtige meteorologiske målinger i omkring halvandet århundrede, men jeg læste forleden at nogle forskere faktisk anslår at juli måned i år var den varmeste måned vi har haft på jorden i 120.000 år! I store dele af Sydeuropa – for slet ikke at tale om endnu varmere dele af verden – har temperaturerne ikke bare været ubehagelige, men ligefrem farlige at færdes i, og andre steder har der været voldsomme skovbrande, eller modsat: oversvømmelser. Og selvom naturfænomenet El Niño bærer en stor del af skylden for at det har været ekstra slemt i år, så har vi jo altså haft El Niño før, uden at temperaturerne har været ekstreme, så ”normalniveauet” er også steget. Et mindretal af forskere mener ganske vist fortsat at klimaforandringerne i det hele taget slet ikke er menneskeskabte, men det er en ringe trøst, for hvis de har ret, kan vi jo omvendt heller ikke gøre noget for at bremse udviklingen.

                      Og så er klimaforandringerne ikke engang det eneste vi har at bekymre os om. Den krig der blev udløst af Hamas’ terrorangreb på Israel den 7. oktober, truer med at sprede sig til hele Mellemøsten, og her i Europa har Ruslands invasion af Ukraine genoplivet Den Kolde Krig i en grad som de mere naive af os (deriblandt undertegnede) næppe kunne have forestillet os for bare ti år siden, og vi bornholmere er til overflod blevet mindet om at vi ikke befinder os særlig langt fra Rusland. Putin har fremsat slet skjulte trusler om at anvende atomvåben, og vi har også stadig til gode at se hvad han er i stand til på det område der kaldes ”hybrid krigsførelse”, det vil sige hackerangreb og den slags. I denne uge kunne vi læse at den nyligt pensionerede topdiplomat Michael Zilmer-Johns, der sidste år stod i spidsen for regeringens sikkerhedspolitiske arbejdsgruppe, rettede en voldsom kritik mod regeringen for at være alt for dårligt forberedt på mulige cyberangreb. Han brugte ord som ”strategisk amatørisme” og sagde blandt andet: ”Lige nu er vores strategi håb. Vi håber, at det ikke sker.”[3] Dermed sigtede han naturligvis til den kendte talemåde ”Håb er ikke en strategi”, som vores statsminister selv brugte under coronakrisen.

                      Og det er selvfølgelig rigtigt at man ikke løser nogen problemer ved at sætte sig ned med hænderne i skødet og håbe på at de går over af sig selv, så i den forstand er håb ikke en strategi. Men jeg vil nu vove at påstå at håbløshed er en endnu dårligere strategi, for hvis man ikke har noget håb om at det kan lade sig gøre at vende tingene til det bedre, så er man først håbløst fortabt.

                      I dagens første læsning møder vi en situation hvor alt håb tilsyneladende er ude: Profeten Ezekiel ser i et syn en dal fuld af knogler der er fuldstændig indtørrede, og det spørgsmål som Gud stiller ham, virker umiddelbart som et ualmindelig dumt spørgsmål: ”Menneske, kan disse ben blive levende?” For det ved vi jo godt at indtørrede knogler ikke kan. Synet var et billede på den generelle indstilling blandt israelitterne på Ezekiels tid, som lød: ”Vore ben er indtørrede, vort håb er slukket, det er ude med os!” Baggrunden for at israelitterne tænkte og sagde sådan, var at deres land var blevet erobret af babylonierne, Jerusalems mure var blevet jævnet med jorden, Guds tempel var blevet plyndret og ødelagt, og selv var folket blevet ført i eksil – men Gud gav altså Ezekiel et budskab om at nej, håbet var ikke slukket! For det som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud (Mark 10,27). Og de yngste af dem der hørte Ezekiels profeti, opnåede da også at vende hjem til Jerusalem og være med til at genopbygge templet, som vi kan læse om det i Ezras Bog.

                      I evangelieteksten møder vi også mennesker hvis situation tilsyneladende er håbløs, deriblandt en kvinde som i tolv år havde lidt af blødninger. Matthæus giver os kun en kortfattet beskrivelse, men det fremgår af den tilsvarende beretning i Markusevangeliet at hun ”havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet; hun havde tværtimod fået det værre” (Mark 5,26). De fleste ville nok i den situation være sunket ned i en fortvivlet resignation, men denne kvinde opgav ikke håbet om helbredelse; tværtimod sagde hun fortrøstningsfuldt ved sig selv: ”Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.” Og håbet drev hende til handling, nærmere bestemt til den handling at søge hjælp hos Jesus.

                      Virkede kvindens situation håbløs, så gjorde synagogeforstanderens det endnu mere. Da Jesus nåede frem til hans hus, var hans datter allerede død, og hvad er der så mere at gøre? Da Jesus siger til den skare der havde indfundet sig for at vise deres respekt for den afdøde med gråd og fløjtespil, at pigen ikke er død, men kun sover, forekommer hans ord dem så absurde at de reagerer med vantroens latter, og det kan man vel dårligt bebrejde dem, men hvis I vil tilgive at jeg igen citerer fra Markusevangeliets noget mere udførlige beretning, så lyder Jesu ord til den døde piges far: ”Frygt ikke, tro kun!” (Mark 5,36). Og det er ikke tomme ord, for straks derefter går han ind i huset og opvækker pigen fra de døde.

                      Et af de bibelvers jeg lærte udenad da jeg gik i søndagsskole, var Hebræerbrevet kapitel 13 vers 8, hvor der står: ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.” Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid! Hvis vi virkelig tror på det, så må det vel følge af det at når israelitterne i deres babyloniske eksil, og kvinden der havde brugt alt hvad hun ejede på virkningsløse behandlinger mod hendes blødninger, og synagogeforstanderen hvis lille datter lige var død – når de havde grund til at bevare håbet, så har vi det også! Vel at mærke ikke sådan at forstå at vi sætter os tilbage med hænderne i skødet og messer at det nok ikke går så galt som man kunne frygte, men sådan at forstå at vi trodsigt bliver ved med at gøre det gode, uanset hvor håbløst det ser ud, og frem for alt: At vi bliver ved med at komme til Jesus i bøn, i tillid til at der ikke findes nogen situation der er så håbløs at han ikke kan vende den til det gode. Det kan godt være at vi ikke kan se hvordan det skulle kunne lade sig gøre at det vi står i nogensinde skulle kunne ende godt – uanset om det er de store globale problemer med krig og klimaforandringer, eller det er de problemer vi har at slås med på det personlige plan – men det er der troen kommer ind billedet. Troen består i at vi stoler på Gud selvom vi ikke ved hvornår eller hvordan han har tænkt sig at redde situationen. Den betyder at vores håb retter sig mod en person og ikke mod vores omstændigheder.

                      Og til syvende og sidst retter vores håb sig imod den livsalige dag hvor Jesus vender synligt tilbage til jorden og gør hele verden til Guds rige til sidst. Det er det håb som den kristne kirke fra første færd har bygget på, og som udspringer af budskabet om at Guds Søn blev menneske, at han døde for at sone al verdens ondskab, og ikke mindst at Gud oprejste ham fra de døde som tegn på at hans selvfornedrelse og selvopofrelse var stærk nok til at overvinde selveste døden. Derfor har Jesus magt til bogstaveligt talt at forvandle en dal fuld af indtørrede knogler til en hær af levende mennesker, en ruinhob til en strålende stad eller en ørken til et frodigt landskab. Og det er spørgsmålet om vi efterhånden har ret meget andet tilbage at håbe på, end at han vil gøre netop det. Det bør til gengæld også være alt tilstrækkeligt, såfremt vi virkelig tror på at der findes en kærlig og almægtig Gud, hvis søn har vandret her på jorden og givet sit liv for os.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

                                                                      

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm. Giv også visdom og retsind til dem der gennem trykte eller elektroniske medier har adgang til at påvirke mange menneskers holdninger.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

[1] https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00278-3/fulltext

[2] https://www.bbc.com/news/world-58549373

[3] https://www.dr.dk/nyheder/indland/regeringens-egen-sikkerhedsraadgiver-er-bekymret-hybridkrig-lige-nu-er-vores

Prædiken til 23. søndag efter trinitatis 2023

Posted By on 13. november 2023

Skattens mønt: Lov er lov – skal den holdes?

Prædiken i Rø, Sct. Klemens og Tejn Kirker 23. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

I februar 2020, et par uger før coronanedlukningen pludselig vendte op og ned på alting, blev daværende kirkeminister Joy Mogensen interviewet af Det Danske Bibelselskab, og i den forbindelse blev hun blandt andet bedt om at nævne et af sine yndlingscitater fra den gode bog. Hun pegede uden tøven på Matthæusevangeliet 22,21: ”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er”, idet hun tilføjede: ”for mig handler ’Kejserens’ ikke kun om penge og skat, men om alt verdsligt”.[1] Og noget tyder på at hun ikke er den eneste politiker der har det på den måde. I de to første årtier af dette århundrede blev det lille bibelvers citeret mere end 400 gange i de landsdækkende medier,[2] og det tror jeg ikke der er nogen andre bibelvers der kan hamle op med. Flere fremtrædende politikere har af egen drift citeret verset, deriblandt daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, som i et foredrag på Vartov i januar 2011 sagde: ”I Danmark har vi en lang tradition for ‘at give Gud, hvad Guds er, og kejseren hvad kejserens er.’ I forhold til integration og til udfordringen med folk, der kommer rundet af et andet værdisæt end vores, så betyder det, at de nye danskere ubetinget skal respektere kejserens love og regler.[3] Rent bortset fra at den del af de nye danskere der ikke er kristne, nok er ret ligeglade med hvad Bibelen har at sige om at adlyde landets love, og rent bortset fra at forpligtelsen til at overholde landets love vel er den samme for os ”gammeldanskere” som den er for de nye danskere (og rent bortset fra at vi i Danmark ikke har en kejser), så er der ingen tvivl om hvad det var Lars Løkke mente, nemlig at Bibelen foreskriver at landets love skal overholdes, og det endda ”ubetinget”. Det vi skal se på i dag, er om han har ret i den opfattelse. Altså: Er vi som kristne forpligtet over for Gud på altid at adlyde de verdslige myndigheder? Er det at overtræde de til enhver tid værende love i et land i alle tilfælde nødvendigvis en synd mod Gud?

                      Jeg vil afmontere spændingen med det samme ved at sige at nej, naturligvis er det ikke det. Det tror jeg sådan set heller ikke at Lars Løkke Rasmussen mener at det er, hvis man går ham på klingen – han har i hvert fald adskillige gange i sin politiske karriere udtrykt støtte til modstandsbevægelser mod tyranniske regimer forskellige steder i verden. Så jeg tror egentlig at vores gode udenrigsminister (som han jo er i dag) vil give mig helt ret i at eksempelvis de mennesker der trodsede Nazistyret i Tyskland i 1930’erne og 1940’erne ved for eksempel at skule jøder illegalt, gjorde det rigtige. Men hvad betyder det så at ”give kejseren, hvad kejserens er”?

                      At dømme efter den Paulus-tekst vi hørte i dag, så betyder det rent faktisk at man skal overholde landets love. ”Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod” – hvordan kan det tolkes anderledes end at Bibelen siger at man i alle forhold skal adlyde landets love? Nogle har forsøgt at komme uden om spørgsmålet ved at sige at det kun er legitime myndigheder man skal adlyde, og derfor var det helt i orden at være ulydig mod Hitlers regime fordi det var et diktatur og dermed ikke legitimt, men den udvej kan ikke bruges, for dengang Paulus skrev Romerbrevet, levede han under et styre hvis øverste leder var kejser Nero. På det tidspunkt hvor Romerbrevet blev skrevet, havde Nero ganske vist endnu ikke begået de forbrydelser han blev mest berygtet for, så som at sætte ild på Rom eller at bruge kristne som levende fakler når han holdt havefester, men det er ikke for meget sagt at flere af hans politiske rivaler var omkommet under særdeles mistænkelige omstændigheder. Og en diktator var han uden tvivl, i hvert fald målt med nutidens standarder. Men hvis princippet om at vi som kristne skal underordne os under myndighederne, ikke kun gælder i legitime demokratiske retsstater, hvordan kan vi så mene at de der var ulydige mod nazisterne, kristeligt set gjorde det rigtige?

                      For mange år siden læste jeg en erindringsbog af Dansk Europamissions grundlægger, Hans Kristian Neerskov. Jeg husker ikke detaljerne, og jeg havde desværre ikke bogen ved hånden da jeg forberedte min prædiken, men det var vist noget med at han var blevet taget af grænsepolitiet engang han havde forsøgt at smugle bibler ind i Sovjetunionen. I hvert fald spurgte det sovjetiske politi ham om han var kristen, og da han svarede ja til det, spurgte de ham om han så ikke var klar over at der jo står i Bibelen at man skal adlyde myndighederne, og derfor var han faktisk ulydig mod Bibelen når han trodsede de sovjetiske myndigheder ved at forsøge at smugle ulovlig litteratur ind i landet. Heldigvis havde Neerskov dog svar på rede hånd, for da betjentene havde mindet ham ordene ”Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod”, kvitterede han ved at citere det følgende vers: ”De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde.” Det var altså det sovjetiske styre, der handlede imod Bibelens ord ved at skræmme dem der ville gøre det gode, belærte han dem om. Og det synes jeg egentlig er en fin forståelse af versene: I det omfang myndighederne straffer dem der gør det onde, skal man underordne sig under dem, uanset hvor onde og illegitime de i øvrigt måtte være – den der vil begå røveri i det Talibanstyrede Afghanistan eller voldtægt i Kim Jong-uns Nordkorea, kan ikke undskylde sig med at det regime der straffer ham for det, er et uretfærdigt regime – men den der gør det gode, kan altid gøre det med ren samvittighed, uanset hvad loven siger.

                      Spørgsmålet er så bare hvem der skal afgøre hvad der er ”det gode”! Dertil er at sige at vi ikke kan forvente at den verdslige øvrighed skal dømme efter andre love end sine egne, så hvis din samvittighed tvinger dig til at overtræde landets lov, så må du være indstillet på at bære den straf som øvrigheden har fastsat. Det kan du så til gengæld gøre med oprejst pande, hvis det virkelig er fordi du har gjort det gode, at du bliver straffet. Som apostlen Peter skriver i sit første brev: ”Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er i salige” (1 Pet 3,13-14). Det princip levede Peter i øvrigt selv efter; vi kan i hvert fald læse i Apostlenes Gerninger at da Peter og de andre apostle blev pisket af det jødiske råd fordi de talt om Jesus, var de kun glade ”fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld” (ApG 5,41). Og vi må huske på at ingen jordisk myndighed har magt til at volde os varig skade, uanset hvad de måtte finde på at straffe os med. Som Jesus på et tidspunkt sagde til disciplene, er der ingen grund til at frygte ”dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere” (Luk 12,4).

                      Nå, men hvordan finder vi så ud af hvornår vi med god samvittighed kan – eller ligefrem skal – overtræde landets love? Det tror jeg faktisk at dagens evangelietekst rummer nøglen til. Det der fik Jesus til at konkludere at mønten tilhørte kejseren og derfor skulle gives til ham, var jo at mønten bar kejserens billede. Så når Jesus siger at vi skal give ”Gud, hvad Guds er”, må det hentyde til alt hvad der bærer Guds billede. Og hvad er det der bærer Guds billede? Det finder vi svaret på i Bibelens allerførste kapitel, i en tekst som i øvrigt bliver citeret i Folkekirkens traditionelle vielsesritual: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det” (1 Mos 1,27). Det som Jesus siger, er altså: ”Lad bare kejseren få sine penge, som han har skabt, men husk at du skylder Gud hele dit liv, for det er Gud der har skabt dig.”

                      Konklusionen bliver altså at hvis der er en konflikt mellem hvad Gud kræver af os, og hvad regeringen kræver af os, så er det regeringen der har vigepligt. Vores statsminister sagde ganske vist på et tidspunkt at det er Gud der har vigepligt, men du kan jo overveje hvem af de to det er mest sandsynligt at du ultimativt vil komme til at stå til regnskab hos.

                      Nogle vil måske tænke at hele den her diskussion er temmelig hypotetisk, for hvor tit sker det lige her i Danmark at vi er nødt til at vælge mellem at være lydig mod landets love eller at være lydige mod Gud?  Og nej, det sker heldigvis ikke særlig tit. Men så meget mere grund har vi til at adlyde Gud i alle ting, når vi i reglen ikke engang risikerer at myndighederne kommer efter os for det! Vi skylder nemlig virkelig Gud alting, for ikke alene har han sat sit billede på os da han skabte os; han har også betalt med sin egen søns blod for at købe os fri fra syndens og dødens herredømme. Derfor er vi frie til frimodigt at gøre det gode i enhver situation uden at frygte for konsekvenserne.

                      Men hvad så hvis vi ikke ved hvad ”det gode” er? Måske er der både noget der taler for at vi skal gøre det ene, og noget der taler for at vi hellere skal gøre det andet, eller måske står vi i et umuligt etisk dilemma hvor der slet ikke synes at være noget der er ”det gode”, men kun noget der måske er det mindste onde – eller måske er vi selv sikre på hvad der er det rigtige at gøre, mens andre kristne mener at vi tværtimod burde gøre det stik modsatte, og sæt nu det er dem der har ret, og os der tager fejl? Men selv det er heldigvis ikke noget uoverstigeligt problem, for hele overskriften over det kristne liv er ordet nåde. I Andet Korintherbrev kapitel 8 vers 12 står der: ”For når den gode vilje er til stede, påskønnes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner.” I konteksten handler det om at give penge til en indsamling til de fattige i Jerusalem, som Paulus havde sat sig i spidsen for, men jeg ser ingen grund til at princippet ikke kan udvides til også at gælde al anden god gerning. Gud elsker os uendelig højt, hans tålmodighed med os er stor, og han vil i hvert fald hellere at vi gør det så godt vi kan, ud fra den viden og åndelige modenhed vi nu engang har på et givet tidspunkt, end at vi graver vores talenter ned på en mark. De skæverter vi kommer til at slå undervejs, dem har Jesus betalt for på korset. Og ved at praktisere ”De 4 B’er” – Bøn, Bibellæsning, Brødre- og søstrefællesskabet i menigheden, og Bordet med nadverens brød og vin – har vi adgang til hele tiden at vokse i visdom, så vi bliver stadig bedre til at skønne hvad der er Guds vilje – det gode, det som behager ham, det fuldkomne (Rom 12,2).

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

                                                                      

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm. Giv også visdom og retsind til dem der gennem trykte eller elektroniske medier har adgang til at påvirke mange menneskers holdninger.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

[1] https://www.bibelselskabet.dk/fem-skarpe-om-bibelen-til-joy-mogensen

[2] https://www.bibelselskabet.dk/sites/default/files/files/artikel_8_bibliana_02-20.pdf

[3] Ibid.

Prædiken til alle helgens dag 2023

Posted By on 7. november 2023

Saligprisningerne: Hvidt tøj

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker 20. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Det er alle helgens dag. Det vil sige, egentlig var det alle helgens dag allerede i onsdags (og i torsdag var det så alle sjæles dag; det vender jeg tilbage til), men da Struensee rundbarberede den danske helligdagskalender i 1770, gik det blandt andet ud over allehelgen, som altså blev flyttet fra 1. november til første søndag i november. Og de første godt 200 år var de fleste danskere vist relativt ligeglade, for det med helgener er jo alligevel ikke noget vi går så forfærdelig meget op i herhjemme, selvom der er en hel del kirker der er opkaldt efter en helgen, ikke mindst her på Bornholm.

                      I de seneste årtier er allehelgen imidlertid vokset stærkt i popularitet, sådan at det nu er den dag på året hvor der er næstflest der går i kirke, kun overgået af juleaften. Og i grunden er det helt i tråd med den protestantiske reformation at det er gået sådan. Oprindelig blev alle helgens dag nemlig sat i verden som en mindedag for alle de helgener der ikke har deres egen festdag. Det er der jo nemlig en hel del helgener der har – her i Danmark kender vi især Sankta Lucias dag den 13. december og Sankt Hans’ dag den 24. juni (selvom det i Hans’ tilfælde mest er aftenen før vi gør noget ud af), men der er også mange andre. De af jer der har været i kirke anden juledag, ved for eksempel at den dags officielle navn er Sankt Stefans dag, og nogle af jer ved måske også at man i mange lande gør meget ud af Sankt Nikolajs dag, som er den 6. december. Faktisk er stort set alle årets dage festdag for en eller flere helgener, men efterhånden som antallet af helgener blev langt større end antallet af dage på et år, fandt man altså på at de knap så berømte helgener kunne få en fælles festdag, og det blev så den 1. november. Og dagen efter, den 2. november, blev så udnævnt til mindedag for alle dem der ikke er helgener, og den fik derfor navnet ”alle sjæles dag”.

                      Hvad er så forskellen på dem der er helgener, og dem der ikke er? Tja, i traditionel katolsk teologi indebærer en helgenkåring at paven udsteder en garanti for at den pågældende person befinder sig i himlen hos Gud, og at man derfor kan bede vedkommende om at gå i forbøn for én, men at en afdød person udnævnes til helgen, betyder også at vedkommendes liv kan tages som et eksempel til efterfølgelse, og det er ikke mindst det der er i fokus på alle helgens dag. På alle sjæles dag, derimod, mindedes man dem som man ikke var sikker på var i himlen, men måske snarere i skærsilden, og dér var der fokus på at bede for dem, om at Gud vil forkorte deres tid i skærsilden. Men i den lutherske kirke tror vi jo ikke på skærsilden, og derfor giver det som sagt god mening at vi bruger den samme dag til at mindes alle de afdøde uden at skele til om en pave tilfældigvis har helgenkåret dem eller ej. For resten tror vi heller ikke på at det tilkommer paven eller noget andet menneske på jorden at helgenkåre nogen.

                      Noget andet er så at hvis vi skal være ærlige, så er der nok heller ikke ret mange af vores kære der ville komme i betragtning til en helgenkåring. Når vi savner de mennesker vi har mistet, er det ikke fordi de nødvendigvis var bedre eller frommere mennesker end alle andre, men derimod fordi de betød noget særligt for os. Sådan er det jo også med dem af vores kære som heldigvis stadig er i live: De to mennesker som jeg elsker allerhøjest i denne verden, er Signe Hartung Kjærby og Josef Hartung Kjærby, og det er ikke fordi jeg har sat mig ned og analyseret en hel masse mennesker for at finde ud af hvem der er klogest eller smukkest eller frommest; det er ganske enkelt fordi Signe er min hustru, og Josef er min søn. En anden sag er så at jeg rent faktisk synes at Signe er verdens skønneste kvinde, og Josef er verdens skønneste dreng, men det er ikke fordi de er skønne at jeg elsker dem; det er tværtimod fordi jeg elsker dem at jeg synes de er skønne! Kærlighed er nemlig stærkere og vigtigere end alt andet i verden. Dem vi helst vil være sammen med, det er dem vi elsker, og dem vi allermest ville ønske at vi stadig kunne være sammen med, er dem vi elskede. Det afgørende er ikke først og fremmest de pågældende menneskers personlige kvaliteter, men den relation vi har eller havde til dem, hvordan den relation så end kom i stand.

                      Som sagt tror vi protestanter ikke på at paven eller noget andet menneske har mandat til at udtale sig om hvem der fortjener betegnelsen ”helgen”, og derfor står det os frit for på en dag som i dag (og i øvrigt også på alle andre dage) at mindes lige præcis de mennesker vi har elsket. Og det at bevare minderne om dem vi har mistet – at blive ved med at huske på dem, tænke på dem og ikke mindst tale med hinanden om dem – er en god og vigtig ting at gøre, for de har jo stadig en stor plads i vores hjerter selvom de ikke længere er til stede i denne verden. Men som sagt handler alle helgens dag traditionelt ikke kun om at ære nogle menneskers minde, men også om at fejre at de nu er i himlen hos Gud, hvor de er mere i live end nogensinde. Og kan vi være sikre på at vores kære er det, når nu de ikke nødvendigvis var specielt gode og fromme mennesker? Og selv hvis de er der, kan vi så være sikre på at vi selv kommer i himlen når vi dør, så vi kommer til at møde dem igen?

                      Det er naturligvis svært at være sikker på noget som helst i denne verden, for slet ikke at tale om den kommende verden, men hvis vi tager udgangspunkt i dagens evangelietekst, så står der at Himmeriget tilhører de fattige i ånden, at de sagtmodige skal arve jorden, og at de rene af hjertet skal se Gud. Det lader altså til at adgangskravet snarere er magtesløshed end store fromme bedrifter. Der er selvfølgelig lige det med at være ”ren af hjertet”, der godt kan virke som noget af en overmenneskelig præstation, men så er det godt at vi også har hørt den berømte tekst fra Johannes’ Åbenbaring om ”den store hvide flok”. Da Johannes ikke kan svare på sin himmelske vejvisers spørgsmål om hvem den store hvide flok er, får han at vide at ”Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjorde dem hvide i Lammets blod.” Hvis du tænker at vedkommende ikke ved noget som helst om hvordan man vasker tøj, siden han siger at man kan bruge lammeblod til at vaske tøj hvidt, så kan jeg kun give dig ret, men det meste af det der står i Johannes’ Åbenbaring skal forstås symbolsk, og det gælder også det med det hvide tøj. Hvidt tøj bliver flere steder i Det Nye Testamente brugt som et billede på at man er uskyldsren (se fx Åb 3,4), så det at den store flok der står foran Guds trone, har hvidt tøj på, passer godt med det Jesus siger i evangelieteksten om at man skal være ren af hjertet for at få Gud at se. Men så er det jo at der står at de har gjort deres klæder hvide ved at vaske dem i Lammets blod. Lammet er i Johannes’ Åbenbaring en betegnelse for Jesus, som også andre steder i Det Nye Testamente kaldes for ”Guds lam, som bærer verdens synd” (Joh 1,29). Det med ”bærer verdens synd” sigter til at Jesus tog al vores skyld på sig da han døde på korset, sådan at vi i stedet kunne få hans retfærdighed. Hvorfor han bliver kaldt et lam, er en længere historie som I må få en anden gang (de af jer der var i kirke i Rø skærtorsdag, fik den ved den lejlighed, men der kommer nok flere anledninger), men i hvert fald betyder det med at få vasket klæderne hvide i Lammets blod, at Jesu død for vores skyld gør os uskyldsrene i Guds øjne. Det er det vi fejrer når vi i nadveren spiser og drikker Jesu legeme og blod i form af brød og vin, og hvis I ser på Poul Høms mosaik over korbuen, så kan I se at den forestiller et lam der er såret, og hvis blod løber ned i en alterkalk. Det er altså takket være Jesu død og opstandelse at vi kan gøre os forhåbninger om et evigt liv hjemme hos Gud, og derfor er der ikke nogen der stiller op med bedre forudsætninger end andre. En helgen er slet og ret en person der er blevet gjort hellig af Jesu blod, og det kræver ikke andet end at vi i ydmyghed og tro lader ham gøre det, i stedet for at tro at vi selv kan gøre vores snavsede tøj rent (apropos min prædiken for to uger siden, hvis nogen af jer husker den).

                      Jeg tror nemlig at Gud har det ligesom vi har det, når det gælder spørgsmålet om hvem han helst vil være sammen med, nemlig dem han elsker. Og Gud elsker os alle sammen højere end vi overhovedet kan forestille os, og derfor er der ikke noget han hellere vil end at dele sin himmel med os, eller anderledes sagt: at gøre os alle sammen til helgener, uden at vi selv behøver at gøre noget for det. Et sandt helgenliv er altså at leve i ydmyg tro og taknemmelighed over for ham som gør os syndere retfærdige og klæder os i tøj der er blevet vasket hvidt i lammets blod – uden anden grund end at han elsker os.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

                                                                      

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm. Giv også visdom og retsind til dem der gennem trykte eller elektroniske medier har adgang til at påvirke mange menneskers holdninger.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis 2023

Posted By on 24. oktober 2023

Kongesønnens bryllup: Snavset tøj

Prædiken i Hasle, Sct. Klemens og Ny Kirker 20. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

”Der var en dreng, der hed Eustace Clarence Scrubb, og han havde næsten fortjent det.” Sådan begynder bogen Morgenvandrerens rejse, som, afhængig af hvordan man tæller, er enten den tredje eller den femte bog i C.S. Lewis’ serie om eventyrlandet Narnia. Som det fremgår af bemærkningen om at han næsten havde fortjent sit navn, er det meningen at vi som læsere skal opfatte Eustace som en komplet skiderik, men bogen er fra 1952, og der er mildt sagt løbet en del vand i stranden siden dengang, så personligt har jeg noget mere sympati for ham end det tilsyneladende var meningen at man skulle have. Jeg kan i hvert fald godt forstå at han har mere end svært ved at tro på at hans fætter og kusine flere gange har besøgt et fortryllet land, og da han pludselig selv befinder sig i det fortryllede land sammen med dem efter at være blevet suget ind i et maleri – og det tilmed på et lille sejlskib langt ude på oceanet – synes jeg ikke der er noget at sige til at han ikke er specielt ”overskudsagtig”, som det vist hedder på nudansk. Der er dog nogle af hans karaktertræk der, også set med moderne øjne, er pænt usympatiske: Han er både fej og doven, og til tider er han både arrogant og egoistisk – og så viser det sig på et tidspunkt at han også er grisk. Der sker nemlig det at skibet på et tidspunkt, efter at være blevet alvorligt beskadiget i en storm, anløber en ukendt ø, hvor Eustace stikker af fra resten af selskabet for at slippe for at hjælpe med alt det arbejde der skal gøres. Han farer vild på øen og ender i en dal hvor han lige netop når at se en drage drage sine sidste åndedrag inden den dør af alderdom. Dermed har Eustace fri adgang til den store skat som dragen har samlet, og han tager en smuk, gylden armring på, inden han falder i søvn oven på skatten og drømmer om hvordan han kan bruge sin nyfundne rigdom til at forsøde sin tilværelse. Men da han vågner, gør han en uhyggelig opdagelse: ”Han var blevet forvandlet til en drage, mens han lå og sov. Han havde ligget på en drageskat med griske, drageagtige tanker og var selv blevet en drage”[1], som bogen udtrykker det. Og armringen sidder nu ubehjælpeligt fast og strammer om hans ene forben. Den uvelkomne forvandling giver Eustace anledning til at tænke en tanke eller ti om hvor idiotisk han har opført sig, og han lover sig selv at blive et nyt og bedre menneske, hvis blot han får lov til at blive et menneske igen. Redningen kommer efter seks dage da en stor løve dukker op om natten i en slags drømmesyn og beder ham følge med til en have, hvor der er en kilde på størrelse med et svømmebassin. Drage-Eustace fornemmer at der er lindring for hans smerte i kilden, men løven befaler ham at tage drageskindet af inden han går i vandet, så han kradser sin ham af, men opdager at der blot er en anden drageham inden under den første. Da han også kradser dén af, opdager han imidlertid endnu en drageham, og sådan fortsætter det indtil løven til sidst siger: ”Du bliver nødt til at lade mig klæde dig af.” Modvilligt lader han løven tage fat; en oplevelse han efterfølgende skildrer sådan her: ”Den første flænge, [løven] lavede, var så dyb, at jeg troede, den var gået helt ind i mit hjerte. Og da den begyndte at trække skindet af, gjorde det mere ondt end noget andet, jeg nogen sinde har været ude for. Det eneste, der gjorde, at jeg kunne holde det ud, var glæden ved at mærke det blive pillet af.”[2] Da han til sidst står afklædt, føler han sig ”glat og blød som en skrællet banan” og øm over hele kroppen, men løven griber ham og smider ham ud i vandet, hvor han efter et øjeblik konstaterer at han er blevet en dreng igen.

                      C.S. Lewis lagde aldrig skjul på at bøgerne om Narnia var spækket med symbolsk betydning, og det gælder også den beretning jeg lige har refereret. Symbolikken er ikke engang specielt svær at afkode, for teksten fortæller os lige ud at Eustaces drageskikkelse var et ydre tegn på hvordan han var indeni, så det at han ikke var i stand til selv at pille drageskindet af, skal naturligvis symbolisere at vi mennesker ikke er i stand til selv at besejre vores medfødte syndighed – ja, for det meste kan vi ikke engang leve op til vores egne standarder, som Paulus skriver i en meget kendt passage i Romerbrevet: ”det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” (Rom 7,19). Men det som vi ikke selv kan, det kan Gud. Som mange af jer ved, er Narnias store løve, Aslan, et billede på Jesus, og det at løven kunne pille drageskindet af Eustace og gøre ham til en dreng igen, er et billede på at Gud kan give os en ny identitet som hans udvalgte, hellige og elskede børn. Men det kræver at vi lader ham gøre det, også selvom det kan være en smertefuld proces. I den første læsning vi hørte i dag, bliver Guds omskabelse af os mennesker jo ligefrem sammenlignet med en keramiker der klasker en mislykket lerkrukke sammen og laver en ny i stedet for. Det kan lyde temmelig barsk, men det eneste alternativ til at klaske den mislykkede krukke sammen og lave den om, er jo at den bliver ved med at være mislykket. Det eneste alternativ til at Aslan på smertefuld vis trak Eustaces drageham af, var at den stakkels dreng var blevet ved med at være en drage. Og det eneste alternativ til at du og jeg overgiver os til Gud og lader ham få frie hænder til at skabe os om, uanset hvor smertefuldt det måtte være for os, er at vi bliver ved med at være fortabte i vores synder.

                      ”Vi er fortabte i vores synder” – hvordan lyder den sætning i dine ører? Eller endnu værre: Prøv at sætte stedordet i ental og sige: ”Jeg er fortabt i mine synder”! Prøv at lukke øjnene og gentage det for dig selv inde i hovedet: ”Jeg er fortabt i mine synder.” Det er ikke nogen rar tanke, vel? Og jeg vil gætte på at hos rigtig mange af os bliver den tanke mødt af en indre protest. Nogle af os har måske nok fra barnsben af lært de fromme teologiske floskler om at vi er hjælpeløst fortabte uden Jesus og ikke har noget andet håb om frelse end Guds ufortjente nåde, men derfra og så til at acceptere at vi virkelig – ikke bare som en teoretisk teologisk tanke, men også i praksis og i virkeligheden – er fortabte syndere, der er nok et stykke vej! Måske kan vi godt acceptere at vi ikke er perfekte – det er der jo ingen mennesker der er – og at vi derfor har brug for Guds nåde til lige at dække det sidste som vi ikke selv kan klare, men at det skulle være nødvendigt for os at blive lavet grundlæggende om for at kunne komme ind i Guds rige, det kan vi have sværere ved at acceptere, for vi er da egentlig sådan relativt gode mennesker når vi selv skal sige det, ikke sandt?

                      Dertil er at sige at det kommer an på hvem vi sammenligner os med. Hvis vi blot sammenligner os med mennesker omkring os, så vil vi måske nok slippe ganske heldigt fra sammenligningen (især hvis vi sammenligner vores egne bedste sider med de andres værste sider, som vi ofte er tilbøjelige til at gøre), men i forhold til Guds standarder kommer vi håbløst til kort. For at bruge et billede fra fodboldens verden, så ville selv den største stjerne i Bornholms Brand Ligaen nok falde igennem med et brag hvis han pludselig blev sat til at spille i Champions League. Eller for at vende blikket mod dagens evangelietekst, så kan man synes at det tøj man går med, er vældig fint og pænt, men hvis man tager det på til et bryllup i kongehuset, så opdager man nok at man ikke helt lever op til stedets dress code.

                      Mange der hører lignelsen om kongesønnens bryllup, vil nok spørge sig selv hvordan i alverden en stakkels vagabond som kongens tjenere har samlet op ude hvor vejene ender, skulle have båret sig ad med at få fat i et sæt tøj der egnede sig til et kongeligt bryllup, men eftersom der tilsyneladende kun var dén ene gæst der ikke var passende klædt, selvom alle gæsterne var nogle som tjenerne havde fundet ude hvor vejene endte, må man formode at kongen selv havde stillet bryllupstøj til rådighed. Ganske vist er der, så vidt jeg har kunnet læse mig til, ikke nogen kendte eksempler på at konger i datiden har sørget for tøj til deres gæster, men jeg kan ikke komme på nogen anden forklaring på hvordan alle de andre vagabonder havde fået fat i deres Armani-jakkesæt, eller hvad de nu havde på. Men hvis vi antager at den tolkning er rigtig – altså at kongen havde stillet passende bryllupstøj til rådighed for gæsterne – hvorfor skulle en af gæsterne så have valgt alligevel at komme i sine egne pjalter? Det er da fuldstændig uforståeligt, er det ikke?

                      Nej, egentlig ikke. Et eller andet sted er det jo ydmygende at måtte indse at det man selv har at byde på, ikke er godt nok, især hvis man har gået rundt og bildt sig ind at det forholder sig helt anderledes. Og måske er det lykkedes for netop denne vagabond at fornægte realiteterne i en grad så han var begyndt at tro på at han faktisk var en nydelig, elegant og velklædt herre. I hvert fald har han måske kunnet trøste sig med at hans tøj var langt pænere end det som de andre vagabonder gik med. Måske har han ligefrem syntes at det var flabet af kongen at forære ham et sæt tøj, ”som om det tøj jeg har, ikke skulle være pænt nok!”

                      Lige præcis sådan tror jeg at vi mennesker let kommer til at tænke når det gælder vores frelse. Selvom vi så nok så mange gange har sunget med på ”Min dyd og gerning hjalp mig ej”, tror vi måske alligevel et eller andet sted i vores underbevidsthed at vores dyd og gerning gør os mere fortjente til frelsen end så mange andre. Hvis vi har rigtig godt styr på teologien, vil vi måske endda sige at i os selv er vi lige så fortabte som alle andre, og at den eneste grund til at vi nu lever et fromt og helligt liv, er at Gud har forvandlet os, æren er hans alene, amen! – og hvis vi virkelig tror på Jesus som vores frelser, er det da forhåbentlig også tilfældet at Helligånden har afstedkommet forandringer i vores liv, sådan at vi lever i langt større overensstemmelse med Guds vilje nu end vi gjorde tidligere, men hvis vi af den grund tror at vi er nået i mål, og at der ikke er mere i vores liv som trænger til at blive forvandlet, ja, så er vi godt i gang med at tage drageskindet på igen. Vi må til stadighed, dag efter dag, hele tiden overgive os selv i pottemagerens hænder og lade ham forme os efter sin vilje, også selvom det måske til tider kan være ubehageligt – for kun på den måde kan vi til sidst blive de pragteksemplarer som Gud i sin kærlighed har bestemt os til at blive, og som han i sin nåde allerede ser os som når han bestemmer hvordan det skal gå os i dommen.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

                                                                      

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm. Giv også visdom og retsind til dem der gennem trykte eller elektroniske medier har adgang til at påvirke mange menneskers holdninger.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

[1] Narnia-fortællingerne, Borgen 2002, s. 321

[2] Ibid, s. 326s.

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis 2023

Posted By on 9. oktober 2023

Davids søn og Davids herre: Pas på at Jesus ikke går i stykker!

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker 18. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Den 12. juni 1981 var der verdenspremiere på Steven Spielbergs actionfilm Raiders of the Lost Ark, der på dansk fik den noget mere intetsigende titel Jagten på den forsvundne skat. Dengang var jeg ikke gammel nok til at se actionfilm, så jeg fik den først at se 5-6 år senere, men så var jeg også solgt, for der er virkelig action for alle pengene. Som mange af jer sikkert ved, er Jagten på den forsvundne skat den første af de nu fem film der er lavet om den heltemodige og kvindebedårende arkæolog Indiana Jones. Filmen foregår i 1936, og den handler om at Hitler har hyret Jones’ ærkerival René Belloq til at finde selveste Pagtens Ark.

Pagtens Ark er en genstand der er kendt fra Det Gamle Testamente. Den blev fremstillet da israelitterne var undsluppet fra slaveriet i Egypten, og den havde form af en guldovertrukket kasse, hvori tavlerne med De 10 Bud samt nogle andre af israelitternes hellige relikvier blev opbevaret. Oven på arken var der et låg af massivt guld, hvorpå der sad to figurer af de vingede englevæsener der kaldes keruber. Gud havde lovet at lade sit nærvær hvile mellem de to keruber, og derfor var arken israelitternes allerhelligste genstand og havde sin plads i det allerhelligste rum i deres helligdom, hvor kun ypperstepræsten måtte komme, og det endda kun 1 gang om året. Men når folket gik i krig, blev arken båret foran dem (tildækket med et klæde, naturligvis, for ingen mennesker måtte se eller røre den), og så kæmpede Gud for folket og sikrede dem sejr, forudsat de var lydige mod ham. Arken var nemlig ikke en magisk genstand, og i begyndelsen af Første Samuelsbog kan vi læse om hvordan den faktisk endte med at falde i filistrenes hænder for en tid da præsten Elis to onde sønner, Hofni og Pinehas, Troede at den ville beskytte dem selvom de var ligeglade med Guds bud. Senere fik israelitterne dog arken tilbage, og da kong Salomo byggede sit prægtige tempel i Jerusalem, fik den sin faste plads dér de næste 400 år indtil Jerusalem blev indtaget af babylonerne i år 586 før vor tidsregning. Hvad der derefter skete med arken, er en af arkæologiens største gåder, og derfor er det nok heller ikke tilfældigt at det lige var den, Steven Spielberg og hans manuskriptforfatter, Philip Kaufman, valgte at kaste sig over. Den etiopisk-ortodokse kirke hævder at de har Pagtens Ark stående i en domkirke i byen Axum i Tigray-regionen, og i det sydlige Afrika hævder Mwenye-folket, der er af mellemøstlig afstamning, at deres forfædre havde arken med da de emigrerede, og at den nu befinder sig i en dyb bjerghule i Zimbabwe. Andre hævder at arken på et tidspunkt blev flyttet til Laterankirken i Rom, men gik tabt da kirken brændte i 1300-tallet, og andre igen mener at den stadig befinder sig på et hemmeligt sted i Israel. Personligt er jeg af den overbevisning at det er ligegyldigt hvor den befinder sig henne, fordi Gud nu ved Helligånden bor i hjertet hos enhver der tror på Jesus, og det må vel siges at være langt, langt bedre!

For at vende tilbage til Indiana Jones, så er det et helt femte sted, han rejser hen for at finde Pagtens Ark før nazisterne, nemlig til et Ra-tempel i det nordlige Egypten. Her finder Jones til sin glæde ud af at Belloq leder det forkerte sted, og sammen med sin egyptiske ven Sallah tager han selv det rigtige sted hen, hvor de rent faktisk finder arken! Men så dukker nazisterne op og snupper dem fra dem, men Jones snupper den tilbage og tager den med på et skib mod London, der imidlertid overraskes af en tysk ubåd som tager arken med til en lille ø i Ægæerhavet. Grunden til at Hitler ville have arken, var at han mente at den ville gøre ham uovervindelig i krig, ligesom den gjorde israelitterne (detaljen med at være lydig mod Guds bud havde han tilsyneladende overset), og grunden til at Belloq valgte at tage den med til en lille ægæisk ø i stedet for at aflevere den direkte til Hitler, var at han ville sikre sig at den rent faktisk virkede. Da Belloq åbner arken, viser den sig imidlertid til hans bestyrtelse ikke at indeholde andet end sand. Den Gestapo-mand der står ved siden af Belloq, finder dette meget morsomt, men så begynder der pludselig at komme elektriske udladninger blandet med maskingeværild inde fra arken, efterfulgt af syner af uhyggelige overnaturlige skikkelser, inden et fyrværkeri af enorme stikflammer tilintetgør alle nazisterne helt og aldeles, hvorimod den bagbundne Indiana Jones og hans kæreste, Marion, redder livet ved at holde øjnene lukket så de ikke ser Guds hellighed, som intet øje må se.

Man kan rent teologisk mene mangt og meget om Spielbergs og Kaufmans fortolkning af Pagtens Ark, men der er i hvert fald ét punkt hvor de efter min mening har fat i noget af det rigtige, og det er at man skal være forsigtig med hvordan man behandler det hellige. Og netop den pointe er på en underlig bagvendt måde beslægtet med en debat der har fyldt meget her i landet her i sensommeren, nemlig om hvorvidt det skal være tilladt, for nu at sige det på den måde, at være ”uforsigtig” med hvordan man behandler det hellige – eller som der står i regeringens lovforslag: ”den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en genstand med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund”. Hvis lovforlaget vedtages, vil ”utilbørlig behandling” af genstande med ”væsentlig religiøs betydning” kunne straffes på samme måde som forhånelse af en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag, nemlig med bøde eller fængsel indtil 2 år. Og regeringen har ikke lagt skjul på at formålet med lovforslaget er at varetage Danmarks sikkerhed, for der er mange muslimer der er meget vrede over de mange episoder hvor eksemplarer af Koranen er blevet brændt af på forskellige offentlige steder i Danmark, og nogle af de mere ekstreme blandt dem kunne finde på at hævne sig på vores land ved at dræbe tilfældige danskere ved terroraktioner i ind- eller udland.

Hvorvidt lovforslaget er en god idé eller ej, vil jeg ikke belære jer om i dag, for det her er en prædiken, ikke et politisk debatindlæg. Men jeg vil godt udtrykke min undren over den måde mange muslimer reagerer på når deres hellige bog bliver skændet. Forstå mig ret: Jeg kan godt forstå at de bliver kede af det! Jeg bliver også ked af det når dumsmarte nyateister gør nar af kristendommen, håner hellige symboler eller fortæller usjove blasfemiske vittigheder der bærer tydeligt præg af at afsenderen kun kender kristendommen udefra. Den slags bør man afholde sig fra, uanset om det er kristendom, jødedom, islam eller en helt fjerde religion der står for skud. Nej, det jeg ikke forstår, er behovet for at forsvare Gud med trusler om vold eller ad lovgivningens vej.

I Dommerbogen i Det Gamle Testamente kan man læse om en mand ved navn Gideon. På hans tid var mange af israelitterne begyndt at tilbede de kana’anæiske frugtbarhedsguder Ba’al og Ashera i stedet for Israels Gud, men Guds engel viste sig for Gideon og gav ham besked på at rive sin fars Ba’al-alter ned og hugge hans Ashera-støtte om. Den ordre valgte Gideon at udføre i ly af nattens mulm og mørke for at byens mænd ikke skulle forhindre ham i hans forehavende, og dér havde han set rigtigt, viste det sig, for da Ba’al-dyrkerne dagen efter fandt ud af at deres alter var blevet revet ned, forlangte de at få udleveret Gideon til dødsstraf. Men Gideons far, der ellers var ham der ejede det ødelagte alter, var åbenbart kommet til fornuft, for han svarede: ”Vil I virkelig stride for Ba’al? Vil I virkelig redde ham? … Hvis han er en gud, vil han stride for sig selv, når hans alter er revet ned” (Dom 6,31-32). Men så langt tænkte de vrede Ba’al-tilbedere ikke, for det billede de havde af deres gud, var åbenbart at han ikke kunne forsvare sig selv, men havde brug for mennesker til at forsvare sig. Og en lignende tankegang kunne man fristes til at tro at de voldelige islamister har.

Det interessante spørgsmål er så hvilken tankegang du og jeg har! Tror vi på en gud som vi er nødt til at stille omhyggeligt op så han ikke vakler, eller tror vi på ”ham, der troner over jordens flade” og ”spænder himlen ud som et slør”? Ser vi Jesus som ”Davids søn” eller som ”Davids herre”?

For at forstå hvad der ligger i det sidstnævnte, skal vi se på en beretning fra Anden Samuelsbog, hvor Israels største konge gennem tiderne, David, var i store problemer. En af hans egne sønner, Absalom, havde nemlig gjort oprør mod ham, og han havde måttet flygte fra Jerusalem og søge tilflugt ude i bjergene. Davids folk var i undertal, men det lykkedes en af Davids rådgivere, der på skrømt var gået i Absaloms tjeneste, at narre kongesønnen til at begå en militærtaktisk brøler, hvorefter Davids hærførere mønstrede deres folk for at udnytte den fordel de havde skaffet sig. David ville selv gå med ud i kampen, men hærførerne svarede: ”Det må du ikke! Bliver vi slået på flugt, er der ingen, der bekymrer sig om det; hvis halvdelen af os dør, er der ingen, der bekymrer sig om det. Men du er mere værd end ti tusind af os” (2 Sam 18,3). Og det giver jo god mening, ikke sandt? David var det symbolske samlingspunkt for deres kamp, og hvis han blev dræbt, var hele deres sag tabt på gulvet; derfor måtte han beskyttes og forsvares. Er det mon også sådan vi ser på Jesus? Hvis vi gør, så er det ikke Bibelens Jesus vi tror på. Jesus er ikke kun ”Davids søn”, Davids efterkommer, hvis tilhængere må beskytte og forsvare ham; nej, han er Davids og vores herre, som er langt stærkere og mægtigere end alle os andre tilsammen. Derfor har han heller ikke behov for at vi beskytter og forsvarer ham, for det klarer han udmærket selv, ligesom Pagtens Ark sagtens kunne slippe af med Belloq og hans nazister uden hjælp fra Indiana Jones.

Til gengæld har vi behov for at Jesus forsvarer os! Vi behøver ikke at være bange for at Jesus ”går i stykker” hvis vi ikke passer på ham, men selv er vi alle sammen gået så alvorligt i stykker at kun et mirakel kan lappe os sammen igen til det som Gud havde tænkt at vi skulle være. Det er ellers ikke fordi det er særlig kompliceret at leve efter Guds forskrifter – Jesus sagde jo i første del af dagens tekst at hele loven og alle profeterne hviler på bare to bud: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af helle dit sind”, og ”Du skal elske din næste som dig selv.” Men selv over for de to enkle og rimelige bud kommer vi gang på gang til kort.  Kun ét menneske har nogensinde levet hele sit liv i fuldkommen kærlighed til Gud og mennesker (hvilket i parentes bemærket er to sider af samme sag), og det er Jesus.  Men den ”præmie” som Jesus på den måde har vundet, den vil han dele med os! Når Gud har fået lagt alle fjender under hans fødder, og alt det onde for evigt er besejret, skal vi få lov til at leve som Guds frie børn i hans rige.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

                                                                      

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm. Giv også visdom og retsind til dem der gennem trykte eller elektroniske medier har adgang til at påvirke mange menneskers holdninger.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Prædiken til høstgudstjeneste 17. søndag efter trinitatis 2023

Posted By on 9. oktober 2023

Pladserne ved bordet: Børnebordet

Prædiken i Sct. Klemens og Rø til høstgudstjeneste 17. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Det problem som Jesus beskriver i sin lignelse om pladserne ved bordet, er et problem som vi for det meste er lykkeligt fri for i vore dage, fordi der ved langt de fleste bryllupper, konfirmationer, runde fødselsdage og lignende mere eller mindre formelle fester er udarbejdet en bordplan. På den måde kan enhver hurtigt forvisse sig om hvem der er udvalgt til at sidde nærmest ved brudeparret, konfirmanden eller fødselaren. Og i vore dage sker det ind imellem at en og anden bliver overrasket over hvem der har fået tildelt de fornemste pladser – jeg deltog for eksempel engang i en 60 års fødselsdagsfest, hvor fødselaren havde anbragt sine ungdomsvenner rundt om sig og sin ægtefælle ved et andet bord.

                      I mit barndomshjem foregik tingene mere konventionelt når vi havde gæster til middag. Så sad mine forældre og de andre voksne omkring det store bord, og ved et mindre bord sad mine to søstre og jeg sammen med gæsternes eventuelle børn. Ud fra den opstilling ville en person fra Jesu samtid lynhurtigt have kunnet konkludere hvem der var de fornemste i selskabet, nemlig de voksne. Vi børn sad jo langt fra værten og langt fra de voksnes vigtige samtaler, så vi måtte vel være de mindst vigtige. Men den konklusion ville have været helt forkert! For det kan godt være at mine søstre og jeg sad langt fra vores mor og far ved bordet, men når alle gæsterne var gået, så var vi der stadig, og når vi skulle sove om aftenen, sad vores forældre ved sengekanten og lyttede til alt hvad vi havde på hjerte. Og selvom vores forældre nok ville vælge andre end deres børn at spørge til råds om hvilken bil de skulle købe, eller hvordan de bedst investerede deres pensionsopsparing, så ændrede det ikke på at det var mig og mine søstre der var børn af huset. Hvis nogle af gæsterne en dag var kommet ind i mine forældres hus uden at ringe på, ville mine forældre nok have protesteret, men mine søstre og jeg ringede aldrig på når vi kom hjem (medmindre døren var låst, og vi ikke havde taget en nøgle med), og mens gæsternes tilstedeværelse ved højbordet var begrænset til det ene måltid, spiste vi børn med ved vores forældres bord morgen, middag og aften, dag ud og dag ind. Uanset hvor fornem en plads en gæst har fået tildelt, er og bliver vedkommende nemlig kun en gæst og har ikke de samme rettigheder som husets børn.

                      Men de særlige rettigheder som man har som barn af sine forældres hus, gælder selvfølgelig kun i det ene hus. Lige så snart vi bevæger os ud i det offentlige rum, er der tusindvis af andre mennesker som vi skal kappes med om de fornemste pladser i samfundet, på arbejdspladsen, i skolen, i vennegruppen, i sportsklubben, på de sociale medier, eller hvor vi nu færdes. Og fra barnsben lærer vi at det gælder om at kæmpe for de bedste pladser: I skolen (og i særdeleshed i gymnasiet hvis man vælger at gå den vej) skal man sørge for at læreren opdager hvor meget man kan, så man kan få en god årskarakter, og når man skal ud på arbejdsmarkedet, skal man skrive en jobansøgning hvor man fremhæver sine egne kvaliteter i en grad så man bliver foretrukket foran alle de andre ansøgere. Vælger man at stille op til en tillidspost i en forening eller til et politisk embede i stat, region eller kommune, skal man føre valgkamp for at overbevise de stemmeberettigede om at man fortjener pladsen på rådhuset eller på Christiansborg mere end modkandidaterne gør. Og på Facebook, Instagram, YouTube, og hvad der ellers efterhånden er af sociale medier som de fleste af os over 40 knap nok har hørt om, gælder det for mange om at få flest likes, flest views, flest følgere. Og vælger man at følge det råd som Jesus giver, og forholde sig ydmyg og passiv mens man venter på at andre skal opdage en og sige: ”Min ven, sæt dig højere op!”, så kan man komme til at vente længe, for der er ikke mange arbejdsgivere der har tid til på eget initiativ at sætte sig ind i hvilke kvaliteter en ansøger har, hvis de ikke selv har gjort opmærksom på dem i ansøgningen.

                      Men jeg tror ikke at Jesus først og fremmest havde til hensigt at give gode råd om hvordan man gebærder sig i sociale sammenhænge. Vi hørte jo at det med pladserne ved bordet var en lignelse, altså billedtale der skal illustrere noget andet. Og de lignelser Jesus fortalte, handlede altid om Guds rige.

                      Guds rige, hvad er det egentlig for noget? Vi taler en del om det i kirken, i Fadervor beder vi ”komme dit rige”, og i dåbsritualet er der også en reference til det i beretningen om Jesus og de små børn, hvor Jesus siger: ”Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Guds rige er altså både noget der kan komme, noget man kan tage imod, og noget man kan komme ind i, og det lyder måske umiddelbart forvirrende, men det tror jeg ikke det behøver at være, hvis vi tænker over hvad ordet ”rige” egentlig betyder. Hvis I vil tilgive mig en lille sproglektion, så stammer det danske ord ”rige” fra det latinske ord rex, der betyder ”konge”, og det græske ord fra Det Nye Testamente som på dansk er blevet oversat med ”rige”, kommer også fra det græske ord for ”konge” (”konge” hedder basileus, ”rige” hedder basileia). ”Guds rige” er altså der hvor Gud er konge.

Og hvor er det så henne? Det blev Jesus engang spurgt om – eller rettere: han blev spurgt hvornår Guds rige kommer, men hans svar på det spørgsmål svarede også på hvor det er; han sagde nemlig: ”Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer” (Luk 17,20-21). Eller også sagde han: ”Guds rige er inden i jer”, for de to græske ord en hymin kan nemlig betyde begge dele. Uanset hvad, så er ”Guds rige” altså ikke et fysisk sted, men Guds rige er overalt hvor Guds mennesker gør Guds vilje. Vælger du at gøre Guds vilje, så tager du på den måde imod Guds rige, ellers anderledes sagt: du modtager og anerkender Jesus, Guds søn, som kongen i dit liv. På den måde kommer du ind i Guds rige, eller anderledes sagt: du bliver en del af det som Gud er konge over. Og så er Guds rige kommet til dig.

Men det er vigtigt at lægge mærke til de ord fra dåbsritualet som jeg citerede lige før: ”Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.” Der er ingen af os der er i stand til fuldt ud at gøre Guds vilje, uanset hvor meget viljestyrke og hvor mange kræfter vi sætter ind på det. Det er lige så umuligt som hvis jeg besluttede at fra nu af ville jeg være en elefant: Uanset hvor meget jeg hev i min næse, ville den ikke blive til en snabel, og uanset hvor meget jeg hev i mine hjørnetænder, ville de ikke blive til flotte stødtænder af elfenben. Det er umuligt at blive en elefant medmindre man er født som en elefant. Og på samme måde er det umuligt at gøre Guds vilje, medmindre man er født som Guds barn. Men de gode nyheder er at det kan vi faktisk blive! I dåben bliver vi født på ny til at være Guds børn, og det betyder at dermed er Guds rige kommet til os – hvis blot vi vil tage imod det. Og hvordan gør vi så det, når nu vi ikke kan leve efter Guds vilje uanset hvor meget vi prøver? Det gør vi ved at tro på Guds løfter – at selvom vi ikke ser ud af noget særligt, hverken i vores egne eller vores medmenneskers øjne, så er vi Guds børn, og hvis vi takker ham for det og efter bedste evne gør de gode gerninger Gud lægger til rette for os, så vil han gøre større ting igennem os end vi selv kan forestille os – ikke nødvendigvis ting vi selv synes er store, eller som vi vil få ære af i denne verden, men ting som ved tidernes ende, når Jesus vender tilbage til jorden, og Guds rige kommer til alle i form af enten frelse eller dom, vil vise at selvom vi tilsyneladende befandt os langt fra magtens og ærens centrum i denne verden, så var det kun fordi vi sad ved Guds børnebord.

Derfor kan vi altid trøste os med, uanset hvilke uretfærdigheder vi måtte blive udsat for i denne verden, at når alle gæsterne er gået, så er det os der kommer til at tilbringe evigheden i Guds nærhed – ikke fordi vi har gjort noget for at fortjene det, men fordi han i sin uendelige og ufortjente godhed har valgt at gøre os til sine børn igennem Jesu død og opstandelse. Vi kan altså roligt indtage den nederste plads i alle denne verdens hierarkier, for i Guds rige siger Jesus til os: ”Min ven, sæt dig højere op.”

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

                                                                      

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm. Giv også visdom og retsind til dem der gennem trykte eller elektroniske medier har adgang til at påvirke mange menneskers holdninger.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2023

Posted By on 26. september 2023

Enkens søn i Nain: Deus ex nebula

Prædiken i Sct. Klemens Kirke 16. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Hvad siger man til en mor der har mistet sit barn? Jeg tror der er mange mennesker der har prøvet at stå over for et medmenneske der på tragisk vis har mistet en af sine kære, og haft svært ved at finde noget passende at sige – og det er svært at give en give en skudsikker anvisning på hvad man skal sige, for mennesker der har mistet, er jo lige så forskellige som mennesker generelt er, og derfor kan det også være noget forskelligt man har brug for at høre. Jeg vil dog mene at man sjældent kommer galt afsted med at sige ting som ”Det gør mig ondt!” eller ”Jeg er her hvis du har lyst til at snakke!” eller ”Er der noget praktisk jeg kan hjælpe med for at få din hverdag til at hænge sammen i den svære tid?” En ting man til gengæld i hvert fald ikke skal sige, er: ”Græd ikke!” – altså medmindre man har tænkt sig at opvække den døde, sådan som Jesus gjorde. Havde han ikke gjort det, ville hans ord til den sørgende moder have været dybt respektløse, for hvis man ikke må græde når man begraver sin eneste søn, hvornår må man så?

                   Enken i Nain var virkelig i en fortvivlet situation. Ikke alene havde hun mistet sit barn, hvilket vel er enhver mors eller fars værste mareridt; hun stod også rent økonomisk i en meget vanskelig situation, uden nogen til at forsørge hende, medmindre hun havde en bror, svoger eller nevø der kunne tage sig af hende, og hun stod i en situation hvor hun kunne se frem til, når den tid kom, at dø uden at efterlade sig efterkommere, hvilket var noget af det værste og mest skamfulde et menneske på den tid kunne forestille sig. Det så altså ud til at historien om hendes liv nu havde nået sin dybt sørgelige afslutning. Men så pludselig, ud af det blå, dukker der en mand op som siger at hun ikke skal græde, hvorefter han stille og roligt går hen og befaler den døde at rejse sig op, hvilket den døde med største selvfølgelighed adlyder. Bam!

                   Beretningen står et lille stykke inde i Lukasevangeliets 7. kapitel, og for den der har læst fra kapitel 1, er opvækkelsen af enkens søn et foreløbigt højdepunkt, men helt overraskende kan det ikke siges at være, for vi har fået at vide i kapitel 1 at Jesu fødsel blev forudsagt af en engel der sagde at han var Guds søn, i kapitel 2 har vi mødt en kæmpe engleskare der fejrede hans fødsel med jubelsang, i kapitel 3 har vi hørt en stemme fra himlen udpege Jesus som sin elskede søn i hvem han har velbehag, og i de følgende kapitler har han uddrevet en dæmon, skaffet Peter en mirakuløs fiskefangst og helbredt både febersyge, spedalske og lamme, så at han også kunne opvække en død, har vi måske trods alt set komme. Men hvis vi nu i stedet havde læst en beretning om enken, så ville opvækkelsen af hendes søn være kommet fuldstændig uventet, som et lyn fra en klar himmel, og hvis en litteraturanmelder havde læst den samme beretning, ville han eller hun givetvis have vendt tommelfingeren nedad og sagt at slutningen var urealistisk og virkede påklistret.

                   Deus ex machina plejer man at kalde det når der i en bog eller en film eller et teaterstykke i sidste øjeblik og tilsyneladende ud af det blå dukker nogen eller noget op som sørger for at alt – imod alle odds – ender godt. Både udtrykket og fænomenet stammer fra det gamle Grækenland, hvor dramatikerne ofte sluttede deres skuespil af med at lade en af de græske guder stige ned fra himlen og redde de gode og straffe de onde. For at få guden til at stige ned på scenen oppefra brugte man et maskineri, og derfor kom det til at hedde deus ex machina, som direkte oversat betyder ”en gud fra maskinen”. Særligt tragediedigteren Euripides brugte tricket så hyppigt at selv hans samtidige kolleger kritiserede og gjorde nar af ham for det, men vi kender det også fra eventyret om Den Lille Rødhætte, hvor jægeren dukker op på et lige lovlig belejligt tidspunkt, og fra filmens univers kan man eksempelvis nævne Morten Korch-klassikeren Vagabonderne fra Bakkegården, hvor den enfoldige Klinke-Hans pludselig husker at han forresten har en masse penge stående i banken, så Astrid Villaume ikke behøver at gifte sig med sin onde fætter for at kunne betale sin afdøde mands gæld og redde sin gård, men i stedet kan gifte sig med Poul Reichhardt. Men deus ex machina er som sagt et virkemiddel som mange rynker på næsen ad fordi det er så urealistisk. I den virkelige verden sker det jo kun yderst sjældent at en fuldstændig uventet redningsplanke pludselig kommer ind fra højre.

                   Derfor kan dagens evangelietekst også være lidt vanskelig at forholde sig til, især hvis man selv har oplevet at miste og måske undervejs har tryglet Gud om at gribe ind, men uden at der er sket noget. Eller hvis man på andre områder har ventet forgæves på at Gud skulle komme ud af maskinen og sørge for at det ender godt. Men har vi det sådan, er dagens tekst faktisk netop godt nyt til os! For at forstå det, skal vi slå et slag omkring den første læsning vi hørte i dag; den fra Jobs Bog.

Som nogle af jer ved, handler Jobs Bog om en god og from mand der pludselig oplever alverdens ulykker regne ned over sig: Alle hans mange husdyr bliver på én og samme dag ofre for røvere og naturbrande, alle hans ti børn omkommer da et hus styrter sammen over dem, og selv bliver han ramt af ondartede bylder fra isse til fod. Alt det er imidlertid kun indledningen; det meste af bogen består af en række samtaler mellem Job og tre af hans venner, der er kommet rejsende for at trøste ham. Deres ”trøst” er imidlertid ikke meget værd, for den består kort fortalt i at ulykkerne må skyldes at han har begået en synd, og hvis blot han vil omvende sig fra den, så skal han se, så skal alt nok blive godt igen. Job, derimod, fastholder at han ikke har gjort noget forkert, men at det tværtimod er Gud der behandler ham uretfærdigt. Og sådan fortsætter de i 29 kapitler, hvor Job bliver mere og mere frustreret over vennernes floskler og efterlyser at få lov til at tale med Gud selv og gå personligt i rette med ham. Og det opgiver han ikke, selvom intet sker; tværtimod holder han utrætteligt fast i håbet om og troen på at han til sidst vil få Gud at se, og det ikke som en streng dommer der vil fordømme ham, men som hans ”løser”. En ”løser” er ikke et ord der indgår i ret mange moderne danskeres aktive ordforråd, og det findes ikke engang i Den Danske Ordbog, der ellers rummer mere end 100.000 opslagsord., men da man i 1992 udarbejdede den bibeloversættelse som vi bruger i Folkekirken i disse år, har man åbenbart alligevel ment at det var den bedste måde at oversætte det hebraiske ord go’el på. Direkte oversat betyder det en person der løskøber eller tilbagekøber nogen eller noget, og det Job mener, er nok at han har et håb og en forventning om at Gud til sidst vil redde ham fra såvel den ydre ulykke som ”vennernes” falske anklager. Linjerne ”Dog ved jeg, at min løser lever, til sidst skal han stå frem på jorden” indgår i øvrigt i Händels berømte korværk Messias, og det skyldes naturligvis at Händel (ligesom de fleste andre kristne) ser Jesu komme til jorden som opfyldelsen af Jobs håb. Job var ganske vist for længst død og borte da Jesus blev født, men Job sagde jo faktisk: ”Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort”, det vil sige han havde tilsyneladende en forventning om at selv hans død ikke ville forhindre Gud i at vende hans skæbne til sidst, men at Gud er stærkere end døden.

                   Det var det samme Jesus demonstrerede da han opvakte enkens søn i Nain fra de døde: at Gud er stærkere end døden. Husk at enkens søn allerede var død. Alt håb var allerede ude. Redningen kom ikke i sidste øjeblik, den kom senere end det. For Gud er der nemlig ikke noget der hedder ”for sent”; Gud kan altid nå at gribe ind.

                   Derfor behøver vi heller ikke at lade os slå ud af at vi indtil nu har ventet forgæves på at Gud skal gribe ind i vores liv og sørger for at det ender godt, for i Guds perspektiv er vores historie ikke endt endnu. Det er der til gengæld noget andet der er, nemlig dødens herredømme. Det krav som døden havde på os mennesker, blev nemlig betalt helt og fuldt da Jesus gav sit eget liv for vores skyld, og derfor kunne han som et af sine sidste ord på korset sige: ”Det er fuldbragt!” – eller som det også kan oversættes: ”Betalt fuldt ud!”

                   Derfor må vi have lov til at tro på at vi også får lov til at opleve en deus ex machina-slutning i vores personlige historie – ikke nødvendigvis på denne side af at vores hjerte holder op med at slå, men det betyder heller ikke så meget, for da Jesus opstod fra de døde påskemorgen, fratog han døden dens magt over alle der tilhører ham. Når vi bliver døbt, dør vores gamle, jordiske liv, og vi tager hul på det evige liv, og det vi kalder ”døden”, er kun en lille pause – eller ”et blund”, som vi synger i indtil flere af vores salmer – fordi vi har fået løfte om at opstå fra de døde ligesom Jesus gjorde.

                   Som sagt synes de fleste anmeldere at deus ex machina er et klodset virkemiddel at bruge i en bog, en film eller et teaterstykke, fordi det er så urealistisk at der pludselig er en gud der stiger ned fra himlen og blander sig i tingenes gang her på jorden. Men som kristne tror vi jo netop på at vores Gud steg ned fra himlen for at frelse os, og vi bekender også troen på at Jesus engang vil vende tilbage til jorden for at dømme levende og døde og oprette Guds rige i al dets herlighed. Med andre ord forventer vi faktisk at der dukker en person op ud af det blå og sørger for at alting bliver godt imod alle odds. Og vi tror endda at han virkelig er Gud, og derfor har han ikke engang brug for nogen maskine for at kunne stige ned fra himlen. ”Han kommer med himlens skyer”, står der derimod i Bibelen, så hvis vi skal slutte af i det nørdede hjørne, kan vi jo konstatere at eftersom det latinske ord for ”sky” er ”nebula”, så forventer vi faktisk ikke deus ex machina, men snarere deus ex nebula.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

                                                            

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

       Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

       Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm. Giv også visdom og retsind til dem der gennem trykte eller elektroniske medier har adgang til at påvirke mange menneskers holdninger.

       Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

       Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

       Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Prædiken til 14. søndag efter trinitatis

Posted By on 12. september 2023

De ti spedalske: Forgæves godhed?

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker 14. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Som 20-årig stod jeg engang på en togstation i Tyskland med en kuffert i den ene hånd og en sportstaske i den anden hånd og spekulerede på hvad jeg skulle gøre, for jeg skulle nemlig på toilettet, og jeg vidste ikke hvor jeg skulle gøre af min bagage imens. Jeg endte med at stille taskerne i et diskret hjørne uden for toilettet og bede til at de stadig ville være der når jeg kom ud. Men det var de ikke! Jeg så mig panisk om, men så blev jeg råbt an af en ældre mand der sad på en stol i et hjørne af salen, og som efter sin påklædning at dømme var en form for opsynsmand. Jeg opdagede til min glæde at han havde mine kufferter – altså var de ikke blevet stjålet, som jeg frygtede. Da jeg kom hen for at tage taskerne, fik jeg skældud for hvor tåbeligt jeg havde handlet ved at efterlade min bagage uden opsyn (hvilket man selvfølgelig ikke skal gøre, det ved jeg godt i dag, men jeg var som sagt kun 20 år, og jeg kunne i situationen ikke se hvilke andre muligheder jeg havde). Jeg tog underdanigt imod irettesættelsen, hvorefter jeg tog mine kufferter og gik, men så (og nu kommer vi til fortællingens pointe) – så var der en anden ældre mand, som var i civil, men som havde stået og talt med opsynsmanden, der gik efter mig og vredt sagde: ”Har du ikke engang tænkt dig at give ham nogle penge? Så var det jo forgæves at han passede på din bagage for dig!” Og det er først og fremmest derfor at jeg i dag, 28 år senere, stadig husker episoden så levende, for de ord ætsede sig virkelig ind i min hukommelse. Jeg kan i dag ikke huske om jeg rent faktisk fandt nogle penge frem og gav ham (det vil jeg tro jeg gjorde, for jeg har nok ikke turdet andet), men jeg kan huske hvor rystet jeg blev over det han sagde. Her havde jeg naivt troet at opsynsmanden var et ejegodt menneske der faderligt både hjalp og irettesatte en naiv og forvirret ung turist, og så viste det sig at han i virkeligheden betragtede det hele som en forretningstransaktion! Særligt ordet ”forgæves” – umsonst, som han sagde på tysk – har jeg ikke kunnet glemme.

                      Når jeg i dag, betydelig ældre og forhåbentlig også en lille smule klogere, ser tilbage på episoden, så tænker jeg at der nok både var noget sprogforvirring og noget kultursammenstød på spil. For det første er jeg blevet opmærksom på at ordet umsonst ikke kun kan betyde ”forgæves”, men også ”gratis”, så måske var gammel mand nummer tos ord ikke ment så kynisk som jeg opfattede dem. For det andet er det i mange lande almindelig høflighed at man giver lidt småpenge til alt fra rengøringsfolk til billettører og kustoder, så for en tysker ville det nok have været indlysende at give et par mønter til opsynsmanden, hvorimod en opsynsmand i Danmark aldrig kunne drømme om at forvente betaling i en tilsvarende situation. Det er jo noget af det spændende ved at rejse, at man lærer at de ting vi tager for givet herhjemme, ikke nødvendigvis tages for givet andre steder. Men den vigtigste grund til at jeg fortæller den her historie i dag, er at stille spørgsmålet om hvorvidt det virkelig kan være ”forgæves” at hjælpe et andet menneske. Hvis du gør noget virkelig stort for et andet menneske, og vedkommende måske ikke engang gør sig den ulejlighed at sige tak, var det så til ingen nytte at du viste vedkommende godhed?

                      Man kan i hvert fald godt få den tanke at det var det Jesus tænkte, da kun én af de ti der var blevet helbredt for deres spedalskhed, vendte tilbage for at give Gud æren. Skuffelsen er i hvert fald tydelig at mærke i hans ord: ”Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni?” Men syntes Jesus at det havde været forgæves at han havde helbredt de andre ni – at han så at sige havde ”spildt” en helbredelse på dem? Svaret på det spørgsmål må vel komme an på hvad der var grunden til at Jesus valgte at helbrede dem i første omgang.

                      Vi mennesker har jo som regel vores grunde til at handle som vi gør; noget vi håber at ”få ud af det”. De fleste kender Kim Larsens klassiker Om lidt bli’r her stille, der i dag er meget hyppigt brugt til begravelser, men som faktisk oprindelig blev skrevet som afslutningssang til en cirkusforestilling (det er derfor der indgår en reference til en cirkusprinsesse der danser rundt på sin line). ”Fik du set det, du ville?” spørger Kim Larsen – med andre ord: Var det tiden og pengene værd at overvære cirkusforestillingen, eller var det spildt? Sådan tænker vi jo som regel, gør vi ikke? Vi vil gerne have at der er et nogenlunde rimeligt forhold mellem ”input” og ”output” når vi beslutter hvad vi vil bruge vores sparsomme penge, tid og kræfter på. Og det kræver at vi på forhånd har gjort os klart hvad succeskriteriet er, eller sagt med andre ord: hvad vi vil betragte som et rimeligt ”output”. I en situation hvor to personer indgår en form for kontrakt, kan det derfor være en god idé at lave en forventningsafstemning. På FOF’s hjemmeside fandt jeg for eksempel følgende fornuftige ord i præsentationen af et aftenskolekursus i fransk: ”Hvorfor vil du gå til fransk? Hvad håber du at få ud af det? … Forventer du at kunne oversætte Karen Blixens novelle Sorg-Agre til fransk efter en enkelt sæson på aftenskolen? Ja, så bliver du med garanti slemt skuffet. For det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre! Håber du derimod på, at du efter den første sæson har lært nok fransk til at kunne købe ind på et marked eller bestille en god frokost – så er der stor sandsynlighed for at du når i mål. Og har mod på en sæson til.”[1]

                      Spørgsmålet er så hvad Jesus håbede at få ud af at helbrede de ti spedalske som han mødte på grænsen mellem Samaria og Galilæa. Jeg ved ikke om I nogensinde har stillet jer selv det spørgsmål: Hvorfor helbredte Jesus mennesker? Dagens tekst giver os ikke noget svar, men det er der heldigvis andre helbredelsesberetninger der gør. Jeg vil citere et par stykker:

Markusevangeliet kapitel 1 vers 40-41: ”Da kom der en spedalsk hen til Jesus; han faldt på knæ og bad ham og sagde: ’Hvis du vil, kan du gøre mig ren.’ Jesus ynkedes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: ’Jeg vil, bliv ren.’”

Matthæusevangeliet kapitel 20 vers 30-34: ”Og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte: ’Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!’ Skaren truede ad dem for at få dem til at tie stille; men de råbte bare endnu højere: ’Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!’ Og Jesus stod stille, kaldte på dem og sagde: ’Hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer?’ De svarede ham: ’Herre, at vore øjne må blive åbnet.’ Og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne. Straks kunne de se, og de fulgte ham.”

Matthæusevangeliet kapitel 14 vers 14: ”Og da han kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge.”

Med andre ord: Grunden til at Jesus helbredte mennesker, var medlidenhed. Når han så mennesker der led, fik han ondt af dem, og derfor hjalp han dem. Jesus’ ”succeskriterium” var med andre ord ganske enkelt at mennesker blev hjulpet. Det eneste han var interesseret i at ”få ud af det”, var at andre fik det bedre.

Men hvordan kan det så være at han blev skuffet over at det kun var én af de ti der havde været spedalske, der kom tilbage for at sige tak efter at være blevet helbredt? Syntes han alligevel at det krævede at de helbredte takkede ham, for at det virkelig havde været det værd? Nej, det syntes han ikke. Vi mennesker har ganske vist alle sammen et dybtliggende behov for bekræftelse, og eftersom vi kristne bekender at Jesus – ud over at være ”sand Gud af sand Gud”, som det hedder i den nikænsk-konstantinopolitanske trosbekendelse – også var helt og fuldt menneske, så må vi formode at han også kendte til dét almenmenneskelige behov. Kun på ét punkt var Jesus i udgangspunktet anderledes end alle andre mennesker, nemlig det at han var uden synd.  Der er blevet givet mange forskellige definitioner af ordet ”synd”, men jeg kan godt lide den definition at synd grundlæggende er at vi orienterer os mod os selv i stedet for mod Gud. Jesus, derimod, orienterede sig helt og holdent mod Gud, og derfor fik han også sit behov for bekræftelse opfyldt helt og holdent hos Gud. Allerede ved begyndelsen af sit offentlige virke hørte Jesus ved sin dåb en stemme fra himlen der sagde: ”Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag” (Luk 3,22), og skærtorsdag aften, umiddelbart før Jesus gik til korset, læser vi følgende i Johannesevangeliet: ”Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud” (Joh 13,3). Og netop fordi Jesus således hentede al sin identitet og bekræftelse hos Gud, var han fri til at hjælpe mennesker uden at have behov for at få noget til gengæld.

Nej, grunden til at Jesus blev skuffet over at der kun var én af de ti der vendte tilbage, var at spedalskheden ikke var deres eneste problem, og ikke engang deres største problem. De ti spedalskes største problem var det samme som det der er dit og mit og alle andre menneskers største problem, nemlig vores synd – det at vi orienterer os mod os selv i stedet for mod Gud, og at vi derfor ikke er i stand til at modtage det evige liv som Gud gerne vil give os, fordi en evighed hvor vi er indkrogede i os selv, ville være selve definitionen på evig fortabelse. Den eneste grund til at Jesus helbredte mennesker, var at han gerne ville hjælpe dem, men den fysiske sygdom var ikke det eneste han ville hjælpe dem med. Ud over at være konkrete barmhjertighedsgerninger mod konkrete mennesker i konkrete situationer var helbredelserne nemlig også tegn på det som Jesus først og fremmest var kommet for at gøre, nemlig at frelse os fra vores synder så vi gennem troen på ham kunne komme til at kende Gud som hans elskede børn. Det er langt større og vigtigere end vores fysiske helbred – og det var derfor Jesus var skuffet og bedrøvet over at de ni ikke vendte tilbage. Hans skuffelse skyldtes præcis det samme som havde været årsagen til at han helbredte dem, nemlig at han havde medlidenhed med dem. For deres skyld var han bedrøvet over at det kun var til den ene at han fik anledning til at sige: ”Din tro har frelst dig.”

Den indstilling må vi også have til det at hjælpe vores medmennesker: Det at hjælpe andre må være det eneste der betyder noget for os. Vi behøver ikke selv at ”få noget ud af det”, for takket være Jesu død og opstandelse for vores skyld ejer vi allerede alt hjemme hos Gud, vores far i himlen.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

[1] https://www.fof.dk/da/kbh/inspirationsunivers/samfund-og-politik/at-gaa-til-fransk-kan-vaere-en-fest

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis

Posted By on 5. september 2023

Den barmhjertige samaritaner: Mads Andersen-Samaritaner

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker 13. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

De fleste af jer kender sikkert tv-serien Matador, om ikke andet så af navn. Serien begynder med at den unge enkemand Mads Andersen-Skjern, som er rejsende i klædestof, ankommer til den søvnige lille købstad Korsbæk, hvor han henvender sig i den lokale tøjbutik ”Damernes Magasin”. Han oplever imidlertid at både han og butikkens kunder får en arrogant og nedladende behandling, og det provokerer ham til at slå sig ned i byen og selv starte en konkurrerende tøjbutik. Den lokale bankdirektør Hans Christian Varnæs er imidlertid nære venner med ejeren af ”Damernes Magasin”, ligesom deres fædre også var det, og han nægter derfor at give Mads et lån, men Mads finder andre lånemuligheder og starter sin forretning alligevel. Mads har en lille søn ved navn Daniel, som han ønsker at opdrage til at blive en entreprenant forretningsmand ligesom Mads selv er det, og derfor giver han ham arbejde som bybud. Bankdirektør Varnæs’ søn Ulrik, der er jævnaldrende med Daniel, hjælper også med vareudbringningen, og de deler de småpenge som kunderne giver dem. Kort efter indfinder en oprørt bankdirektør sig imidlertid i Mads Andersen-Skjerns butik og lægger en håndfuld mønter på disken. ”Er det for at bevise at man alligevel kan få penge ud af Dem?” joker Mads, men bankdirektøren er ikke oplagt til morskab, og han siger harmdirrende: ”Det er penge jeg har konfiskeret fra min søn, Ulrik. Han har tjent dem ved at gå byærinder for Deres virksomhed – jeg forstår sammen med Deres søn. Min søn går ikke bud for andre, det beder jeg Dem forstå fra nu af. I min familie behøver vi ikke at gå ærinder for at klare os.”

                      Man kan undre sig over hvorfor bankdirektør Varnæs dog havde så ondt af at hans søn havde tjent nogle lommepenge ved ærligt arbejde – og så alligevel ikke, for Lise Nørgaard, der var seriens skaber, får trods alt gjort det temmelig klart hvad det er der er på spil, nemlig at det ville være nedværdigende for ham som far hvis hans søn var bybud. Det var der ganske vist mange børn der var på den tid, men det var jo proletarernes børn, ikke det finere borgerskabs. Og de to grupper omgikkes ikke hinanden – de havde endda hver deres lokale på Jernbanerestauranten. Bankdirektør Varnæs ville nok ikke ligefrem sige at han ”foragtede” arbejderklassen, for han var jo nok trods alt godt klar over at han ville være ilde faren hvis de ikke var der, men hans egen inderlige modvilje mod at lade sin søn tjene lommepenge på samme måde som arbejderbørnene taler et tydeligere sprog end mange ord. Og i hvert fald foragtede han tydeligvis Mads Andersen-Skjern og ønskede ikke at tage imod noget som helst fra ham.

                      På Jesu tid var der også to grupper der ikke omgikkes hinanden, nemlig jøder og samaritanere. Der var et langvarigt og dybfølt fjendskab mellem de to folk, så når Jesus lader en samaritaner være helten i sin historie, er det altså ikke bare en udlænding i al almindelighed; det er en repræsentant for ærkefjenden. Samaritanerne var efterkommere af de nordlige israelitiske stammer der små tusind år tidligere havde gjort oprør mod kong Davids sønnesøn Rehabeam og i grov foragt for Guds bud havde lavet to gudebilleder i form af guldkalve, som i mere end 200 år var centrum for deres gudsdyrkelse (undtagen under kong Akab hvor de ligefrem tilbad den fønikiske frugtbarhedsgud Ba’al). Efter at de nordlige stammers kongerige var blevet erobret af assyrerne, blev guldkalvene ganske vist ødelagt af Davids efterkommer i 16. led, kong Josija, men splittelsen mellem de to dele af Israel bestod, ikke mindst fordi assyrerne bosatte nogle folk fra Mesopotamien i Samaria og omegn, som blandede sig med de lokale israelitter, således at samaritanerne på Jesu tid ikke kun nedstammede fra israelitter, men også fra ikke-israelitter.

Det der frem for noget havde grundlagt jødernes intense had til samaritanerne, var dog de begivenheder som vi kan læse om i Nehemias’ Bog i Det Gamle Testamente. Jøderne nedstammede selv fra de israelitter der var forblevet tro mod kong Davids efterkommere og mod tilbedelsen af Gud i templet i Jerusalem, indtil kong Nebukadnezar af Babylon indtog Jerusalem og ødelagde templet. Efter Nebukadnezars død blev hans rige imidlertid løbet over ende af perserne, og perserkongen Kyros gav jøderne lov til at vende hjem og genopbygge deres tempel. Det var imidlertid først da Kyros’ oldebarn, kong Artaxerxes, gav sin jødiske mundskænk Nehemias lov til at rejse til Jerusalem og genopbygge byens mure, at det jødiske folk for alvor blev genrejst efter eksilet. Vi kan imidlertid læse i Nehemias’ Bog at samaritanerne gjorde alt hvad de overhovedet kunne for at modarbejde genopbygningen af Jerusalem, lige fra at skrive klagebreve til perserkongen med falske beskyldninger mod Nehemias, til åbent at rette væbnede angreb mod jøderne. Og i løbet af de godt og vel 450 år der gik mellem Nehemias og Jesus, var forholdet mellem jøder og samaritanere ikke blevet bedre, snarere tværtimod: De jøder der havde bosat sig i Galilæa i det nordlige Israel, rejste uden om Samaria når de skulle til Jerusalem, og de fleste jøder nægtede at spise af en tallerken som en samaritaner havde rørt ved. Vi ser da også at da Jesus spørger den lovkyndige hvem af de tre personer i lignelsen der havde været en næste for ham der faldt i røvernes hænder, kan manden ikke få sig selv til at tage ”s-ordet” i sin mund, men nøjes med at sige: ”Han, som viste ham barmhjertighed.”

Anledningen til at Jesus overhovedet fortalte denne her historie, som måske er den allermest berømte af alle Jesu lignelser, var jo nemlig at den lovkyndige havde stillet spørgsmålet: ”Hvem er så min næste?” Det spørgsmål kunne Jesus have valgt at besvare kort og kontant ved for eksempel at sige: ”Det er enhver som du møder på din vej, uanset om det er en landsmand eller en fremmed, om det er en ven eller en fjende”, eller han kunne som den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup have formuleret det sådan at vores næste er enhver der bliver berørt af vores handlinger eller mangel på samme (citeret efter hukommelsen). Men i stedet vælger Jesus altså at fortælle en historie, for det er en langt mere effektiv måde at kommunikere på (det var også derfor jeg indledte med at referere en scene fra Matador). Og konklusionen er altså at det er den barmhjertige samaritaner der er den overfaldnes næste, og Jesus runder af med ordene: ”Gå du hen og gør ligeså!”

Men vent lidt – hvem af personerne i lignelsen er det egentlig Jesus opfordrer den lovkyndige til at efterligne? ”Sikke da et dumt spørgsmål!” tænker du måske, ”det er da selvfølgelig den barmhjertige samaritaner der er et eksempel til efterfølgelse!” Jo, vist er han det – men har du tænkt over at den lovkyndiges spørgsmål lød: ”Hvem er så min næste?”, og konklusionen var at samaritaneren var den overfaldne mands næste? Tyder det ikke snarere på at det er den mand der blev overfaldet af røvere, vi skal identificere os med, snarere end at det er samaritaneren? Det var i hvert fald sådan mange af kirkefædrene udlagde lignelsen. Og det åbner jo pludselig for nogle ganske interessante perspektiver, synes jeg, for det betyder at vores næste ikke kun er en vi skal være villige til at hjælpe, men også en vi skal være villige til at lade os hjælpe af – og det kan måske til tider være mindst lige så svært, især hvis den pågældende person er en vi foragter. Tænk bare på bankdirektør Varnæs’ indædte modvilje mod at hans søn skulle tage imod penge fra Mads Andersen-Skjern! Men Jesus vil lære os at vi skal droppe vores stolthed og ikke bilde os ind at der er nogen mennesker der er så meget ringere end os at vi ikke kan have brug for deres hjælp.

Og hvad mere er: ”Hvem er så min næste?” var jo faktisk ikke den lovkyndiges første spørgsmål; det var derimod: ”Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Kan I se hvor meget mere evangelisk lignelsen pludselig bliver hvis den lovkyndige – og vi – ikke først og fremmest skal identificere os med samaritaneren, men med ham der faldt i røvernes hænder? Så bliver svaret på spørgsmålet ”Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” nemlig ikke at vi skal vise barmhjertighed, men at vi skal tage imod barmhjertighed – at vi skal erkende at vi i forhold til at blive frelst er lige så hjælpeløse som en mand der ligger halvdød og forslået i vejsiden.

Men hvem er samaritaneren så et billede på? Det skal jeg sige jer: Han er et billede på Jesus! ”Men Jesus var da ikke sådan en som folk foragtede?” tænker du måske. Og nej, det var han måske ikke i udgangspunktet, men det blev han efterhånden, fordi han valgte at identificere sig med samfundets udstødte – toldere og syndere, ludere og lommetyve, ”hundehoveder og hængerøve, impotente grødbønder og” samaritanere! Faktisk kan vi læse i Johannesevangeliet at nogle af de jødiske ledere på et tidspunkt valgte at fornærme Jesus med ordene: ”Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?” (Joh 8,48). Dertil svarede Jesus: ”Jeg er ikke besat af en dæmon” (Joh 8,49), hvorimod han tilsyneladende ikke så nogen grund til at påpege at han ikke var en samaritaner!

Også i dag identificerer Jesus sig med de udstødte og foragtede, og derfor skal vi også i dag møde alle mennesker – inklusiv vores fjender – med næstekærlighed. Og det omfatter som sagt ikke kun at vi er villige til at hjælpe dem, men også til at lade os hjælpe af dem, for det er også en måde at vise kærlighed på. At få lov til at hjælpe andre er jo et privilegium, og det privilegium må vi også være villige til at lade andre få del i. Og uanset om vi giver eller modtager barmhjertighed, må vi tro på at Jesus mente det da han sagde: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig” (Matt 25,40).

Og når vi husker på det, så giver det også pludselig mening, det som vi sang i det sidste vers af dagens første salme: ”Øjne, I er lykkelige, I, som ser Guds søn på jord”. For ganske vist kan vi ikke se Jesus med vores fysiske øjne på samme måde som de første disciple kunne det, men han møder os i de fattige, svage, udstødte og foragtede.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2023

Posted By on 29. august 2023

Den døvstumme i Dekapolis: Hvor er Gud?

Prædiken i Sct. Klemens Kirke 12. søndag efter trinitatis 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Jeg har en del venner der er ateister. Det har de fleste af jer sikkert også; ja, måske er der endda nogle af jer der hører den her prædiken enten i kirken eller på YouTube, der selv er ateister, eller måske er i tvivl om hvorvidt der er en Gud eller ej. Og selvom de fleste af jer er troende kristne, kan I måske alligevel godt forstå en indvending som jeg hyppigt møder fra mine ateistiske venner. Indvendingen lyder: ”Hvis der virkelig er en Gud, hvorfor viser han sig så ikke? Hvis Gud virkelig er almægtig, så ville det da være den letteste sag i verden for ham at bevise sin eksistens, og hvis det er sandt, som I kristne siger, at Gud elsker os og inderligt ønsker at vi skal tro på ham så han kan frelse os, hvad venter han så på?” Jeg kan i hvert fald sagtens følge tankegangen, og jeg må indrømme at jeg tit har spurgt både mig selv og Gud hvorfor han ikke åbenbarer sig for mine ateistiske venner så de opdager at han findes!

                      Som det fremgår af den første læsning vi hørte i dag, er det ikke nogen ny problemstilling; allerede dengang mødte israelitterne jævnligt spørgsmålet: ”Hvor er deres Gud?” når folk fra andre nationer omtalte dem. Dengang kom spørgsmålet dog ikke fra ateister, men derimod fra folk der tilbad gudebilleder. Hvis man spurgte en filister, en moabit eller en fønikier hvor deres gud var henne, ville de kunne pege på en statue af Dagon, Kemosh eller Ba’al; en statue der naturligvis hverken kunne tale, se, høre, lugte, føle eller gå (som salmisten sarkastisk påpeger), men som de pågældende folk alligevel betragtede som det sted hvor deres gud åbenbarede sig. At israelitterne ikke havde et gudebillede, men alligevel hævdede at de havde en Gud, det var mere end nabofolkene kunne forstå. Men israelitterne havde svar på rede hånd: ”vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil”. Eller sagt med andre ord: ”Vores Gud er alt for stor til at man kan lave en statue af ham!” Gud havde nemlig givet israelitterne et strengt forbud mod at tilbede et billede i form af noget som helst i himlen eller på jorden eller i vandet under jorden (2 Mos 20,4), og jeg tror det er fordi ethvert forsøg på at lave et billede af Himlens Gud ville gøre ham så meget mindre end han i virkeligheden er, at det nærmest ville have karakter af en forhånelse.

                      Et af de mest kendte eksempler på at israelitterne alligevel lavede en statue af Gud, var da de under ørkenvandringen støbte en tyrekalv af guld mens Moses befandt sig oppe på Sinajs bjerg hvor Gud talte til ham. I modsætning til hvad mange tror, var guldkalven ikke en ”anden gud”, som israelitterne tilbad i stedet for den sande Gud der havde ført dem ud af Egypten; den var derimod et forsøg på at lave en statue af netop den Gud der havde ført dem ud af Egypten (2 Mos 32,4), og de brugte endda Israels Guds navn, Jahve, om guldkalven (2 Mos 32,5). Problemet var at ved at afbilde Gud som en tyrekalv gav de udtryk for at Gud minder mere om en tyr end om en hest eller en elefant eller et tusindben eller et menneske, og det selvom Gud har skabt både heste og elefanter og tusindben, og har skabt os mennesker i sit billede. Og selv hvis de havde afbildet Gud i form af et menneske i stedet for en tyrekalv, ville det stadig have været et vrangbillede, for vi mennesker er jo forskellige. Tænk bare på hvor meget skade det har gjort at Michelangelo, da han i begyndelsen af 1500-tallet fik til opgave at dekorere Det Sixtinske Kapel i Rom, valgte af afbilde Gud som en mand med langt gråt hår og skæg der sidder på en sky (I har sikkert set billedet – det er det hvor Gud rækker hånden ud og berører Adams fingerspidser med sine). Selv her 500 år senere er der stadig mennesker der går rundt og tror at vi kristne tilbeder en langskægget mand der sidder på en sky!

                      Når Michelangelo valgte at male Gud siddende på en sky, er det naturligvis fordi vi plejer at sige at ”Gud er i himlen”, sådan som israelitterne jo også svarede på spørgsmålet ”Hvor er deres Gud?” Vi bruger jo også ordet ”himlen” om det fysiske himmelrum over os, og det kommer sig af at man på Det Gamle Testamentes tid havde et helt andet verdensbillede end vi har. Abraham og Moses og David og alle de andre mente, ligesom mennesker i de fleste andre kulturer på den tid, at jorden var flad, og at himlen hvælvede sig over jorden som en uigennemtrængelig fysisk barriere – en ”dome”, som vi vel ville kalde det her på Bornholm. Så når israelitterne sagde ”vores Gud er i himlen”, mente de altså at Gud befandt sig på den anden side af ”domen”, uden hvor intet menneske nogensinde kunne komme. Og et eller andet sted giver det vel sig selv at hvis Gud har været til før han skabte kosmos, så kan han ikke selv være en del af kosmos.

I dag har vi som bekendt et helt andet verdensbillede end de havde dengang, og takket være videnskaben ved vi at kosmos er afsindig mange gange større end det vi umiddelbart kan se når vi kigger opad, men vi mener stadig det samme når vi siger at ”Gud er i himlen”, nemlig at Gud ikke er en del af kosmos. Forskellen er blot at vi ikke længere tror at kosmos slutter oppe bag skyerne, og derfor kan de to forskellige betydninger af ordet ”himlen” nu give anledning til misforståelser. Et af de mest berømte eksempler på den misforståelse, kom i kølvandet på at russeren Jurij Gagarin i 1961 blev det første menneske i det vi kalder ”det ydre rum”, altså hinsides Jordens atmosfære. Nikita Khrusjtjov, som på det tidspunkt var leder af Sovjetunionen, havde det som en af sine vigtigste politiske mærkesager at gøre Sovjetunionen til et gennemført ateistisk samfund, og i den forbindelse gjorde han et stort nummer ud af at Gagarin ikke havde set nogen Gud på sin tur op til ”himlen”. Faktisk skrev Gagarin i sin selvbiografi, der udkom året efter hans rumrejse at han havde modtaget en strøm af breve fra kristne der angiveligt indrømmede at de takket være videnskabens fremskridt nu indså at der ikke er nogen Gud, men jeg gætter på at det var noget som Khrusjtjovs propagandamaskine havde digtet, for vi ved fra andre kilder at Gagarin havde ikoner i sit hjem, fejrede jul og påske og fik sine børn døbt[1], så han var tilsyneladende ikke selv med på statslederens antireligiøse vogn. Under alle omstændigheder har der, jævnfør det jeg sagde før, næppe været ret mange kristne der har regnet med at Gagarin ville få Gud at se på sin jordomflyvning i 327 kilometers højde!

Alt det svarer selvfølgelig ikke på min ateistvens spørgsmål om hvorfor Gud ikke bare viser sig for ham, men det giver os måske nogle skitser til et svar. For hvis nu Gud rent faktisk viste sig for ham, hvordan skulle han så vide at det rent faktisk var Gud han så? Hvordan ser Gud ud? Ja, vi har jo allerede fastslået at Gud ikke ligner noget som helst billede man ville kunne lave af ham, men hvordan skulle Gud kunne vise sig på anden måde end i form af et levende billede for vores øjne? Han ville selvfølgelig kunne vise os et eller andet mirakel, men hvis han gjorde det, ville det for det første ikke være Gud selv vi så, og for det andet vil jeg vove den påstand at ethvert mirakel vil kunne bortforklares – om ikke andet vil man kunne afskrive det som enten en hallucination eller blot en uforklarlig tilfældighed. Et eksempel: Den britisk-australske sanger og komiker Tim Minchin, der ikke lægger skjul på at han er ateist, og ofte gør grin med religion i sine shows, blev engang efter et show opsøgt af en mand som mente at der er god grund til at tro på Gud, for mandens mor var nemlig blevet mirakuløst helbredt for grå stær efter at der var blevet bedt for hende i deres kirke. Efter at have hørt det vidnesbyrd skrev Tim Minchin en sang med titlen Thank you God[2], hvor han giver udtryk for at han havde taget grueligt fejl ved ikke at tro på Gud, og det er jo fantastisk – hvis det altså ikke lige havde været for den detalje at sangen driver af sarkasme og i virkeligheden handler om hvorfor Minchin stadig er ateist. Ud over at påpege at der er masser af AIDS-syge i Afrika som det ville have været mere nødvendigt for Gud at helbrede end en australsk kvinde der bare kunne være blevet opereret, opremser han en lang række andre mulige forklaringer på kvindens helbredelse, herunder at hun var blevet fejldiagnosticeret, eller ”one of many cases of spontaneous remission”, altså at sygdommen bare var forsvundet af sig selv. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke at Tim Minchin ville kunne blive overbevist om at der rent faktisk er en Gud, uanset hvad han hørte eller så, for med ”sygdommen forsvandt sikkert bare af sig selv” kan man jo afskrive enhver helbredelse.

Derfor tror jeg ikke det nytter noget at bebrejde Gud at han ikke har ”vist sig” for dem der ikke tror på ham. Han har jo heller ikke ”vist sig” for os der tror på ham, forstået på den måde at en ateists fysiske øjne ser nøjagtig det samme som en kristens fysiske øjne ser. Eller vi ser i hvert fald de samme ting, men måske ser vi noget forskelligt når vi ser de ting vi ser på? Jeg synes i hvert fald jeg ser Gud overalt: i alt hvad der er smukt, i alt hvad der er sandt, i alt hvad der er godt, ja i det blotte faktum at der overhovedet er noget som helst. Jeg synes i øvrigt også at Gud åbenbarer sin godhed hver gang et menneske bliver helbredt for en sygdom, uanset om det sker gennem lægekunsten, eller sygdommen bare ”forsvinder af sig selv”.

I dagens evangelietekst (I var sikkert begyndt at spekulere på om jeg overhovedet ville nå frem til den!) hører vi om at Jesus helbreder en mand der var døv og havde svært ved at tale. Jeg er ikke i tvivl om at den beretning i første række skal læses helt konkret og bogstaveligt (uanset hvilke alternative forklaringer Tim Minchin ville kunne give på helbredelsen), men derudover tror jeg også at helbredelsen var et tegn, sådan som vi i Johannesevangeliet får at vide at alle Jesu mirakler var. Det er nemlig ganske vist vigtigt at kunne høre med vores fysiske ører (og det var det i endnu højere grad for 2000 år siden, hvor døve ikke havde de hjælpemidler der heldigvis står til rådighed i dag), men langt vigtigere er det at vi kan høre hvad Gud vil sige til os, og Gud kan heldigvis tale til os på mange andre måder end gennem vores fysiske ører. Og jeg tror faktisk at Gud hele tiden taler til os gennem alle vores sanser. Spørgsmålet er om vi hører ham! Det tror jeg at vi meget ofte ikke gør – og det gælder ikke kun ateister, men også os der bekender troen på Gud. Derfor må vi alle bede Jesus om gennem Helligånden at lægge sin hånd på vores hjerter så vi kan høre hvad Gud vil fortælle os gennem alt hvad vi ser, hører, læser, mærker og føler, ja endda gennem mange af de indskydelser vi får i vores hoved, hver eneste dag.

For til sidst at besvare det spørgsmål som er gudstjenestens tema: ”Hvor er Gud?” Han er overalt, som vi også skal synge i den sidste salme. Fordi Gud ikke bor hinsides den skabte verdens rammer, kan han være lige nær overalt i den skabte verden på samme tid. Der er ikke noget sted du kan bevæge dig hen, hvor Gud ikke er dig nær. Lad os takke ham for det.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Vi beder særligt for situationen i Ukraine, at du vil skabe fred og frihed og retfærdighed dér. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

[1] https://web.archive.org/web/20110415131007/http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=8361

[2] https://www.youtube.com/watch?v=IZeWPScnolo