Prædiken til 5. søndag efter trinitatis 2014

Posted By on 29. december 2014

Peters bekendelse: Klippe bliver man ved at knuses

Prædiken i Tagensbo Kirke 5. søndag efter trinitatis 2014

Nikolaj Hartung Kjærby

I det 4. århundrede før vor tidsregning var der i Syrakus på Sicilien en konge ved navn Dionysius den Yngre. Han var ikke nogen specielt god konge, for han interesserede sig mere for at holde overdådige fester med sine venner end for at virke til gavn for sit folk, og den store formue han havde arvet fra sin far, Dionysius den Ældre, gav ham rig lejlighed til at nyde livet. Og da ministrene mindede ham om hans pligter, valgte han at fjerne dem fra hoffet og i stedet omgive sig med festglade unge mænd fra byens overklasse.

En af de unge mænd hed Damokles, og han var meget fascineret af det liv som den unge konge levede. En dag erklærede han betaget at Dionysius bestemt måtte være det lykkeligste menneske på jorden. Kongen spurgte ham om han kunne tænke sig selv at leve på samme måde, og det svarede Damokles ja til. ”Fint,” sagde Dionysius, ”så lad os bytte plads! Du bliver konge, og jeg bliver en af dine hofmænd. Du får lov til at overtage alt mit tøj og alle mine smykker, du kan mæske dig i alle de lækkerier du ønsker, og hoffolkene står parat til at adlyde dit mindste vink!”

Damokles troede knap sin egen lykke, og han kastede sig ud i det samme liv som Dionysus hidtil havde levet. Men Dionysus havde en skummel plan i ærmet. På et tidspunkt prikkede han til Damokles og sagde: ”Deres Majestæt, prøv at kigge op!” Damokles løftede øjnene – og så at der lige over hans stol hang et drabeligt sværd ned fra loftet, kun båret af et hestehår! ”Hvor kom det fra?” udbrød han bestyrtet. ”En konge lever altid i konstant fare,” svarede Dionysius. Fra da af kunne Damokles ikke længere nyde sin luksus, og det varede ikke længe før han tryglede Dionysius om at lade byttehandlen gå tilbage.

Det var naturligvis Dionysius selv der i al hemmelighed havde anbragt sværdet over kongestolen inden han overlod den til Damokles, men budskabet var ikke til at tage fejl af: Selv en uduelig konge som Dionysius vidste at det var et ualmindelig farligt job han havde – og han blev da også afsat ved et kup efter 10 år ved magten og tvunget på flugt. Herskere der har været visere og bedre end Dionysius, har naturligvis endnu bedre vidst at med magt følger bekymring og fare, og Damoklessværdet har gennem årtusinder været et populært motiv i kunsten – dels som advarsel mod at stræbe efter magten eller misunde magthaverne, dels som påmindelse til dem der har magten, og dels som en generel påmindelse om at vi alle går i fare hvor vi går.

Der er ikke noget der tyder på at Simon Peter ligefrem har misundt Jesus hans position, sådan som Damokles gjorde med Dionysius, men fascineret var han i hvert fald, og ligesom Damokles begejstret erklærede at Dionysius var det lykkeligste menneske på jorden, erklærede Peter begejstret at Jesus var Kristus, den levende Guds søn. Og ligesom Dionysius tilbød Damokles at de kunne bytte, tilbød Jesus også Peter – ikke at de kunne bytte plads, men at Peter kunne få samme værdighed som Jesus selv, nemlig som den klippe kirken skulle bygges på. Ja, der var ikke engang tale om et tilbud som Peter kunne sige ja eller nej til – Jesus erklærede simpelt hen at Peter var den klippe som kirken, det nye Gudsfolk, skulle bygges på. I den katolske kirke opfatter man det udsagn meget bogstaveligt og specifikt, og idet paven opfattes som Peters efterfølger, bliver det brugt som en af de vigtigste bibelske begrundelser for pavedømmet. (Det at Jesus siger at Peter har fået ”nøglerne til Himmeriget”, er i øvrigt også årsagen til at det i vittighederne altid er Sankt Peter der står ved Himmerigets port og bestemmer hvem der får lov til at komme ind). Hos os protestanter er der mere tradition for at mene at ”den klippe” som Jesus taler om, ikke er Peter selv som person, men derimod hans bekendelse, og under alle omstændigheder godtager vi ikke at Jesu løfte til Peter skulle betyde at biskoppen af Rom til enhver tid har myndighed over alle andre biskopper. Vi kommer imidlertid ikke uden om at Peter har en særlig plads i den tidlige kirkes historie, og at han efter Jesu himmelfart var den der trådte frem som apostlenes leder og førstemand. Vi kan også se andre steder at Jesus havde tiltænkt ikke alene Peter, men alle apostlene at de på en særlig måde skulle have del i hans magt og autoritet – et par kapitler længere fremme i Matthæusevangeliet siger han ligefrem at apostlene engang skal komme til at sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.

Men ligesom Damokles havde Peter ikke forstået hvad magten og herligheden indebar. Og det er nok grunden til at Jesus straks efter sin saligprisning af Peter gør tydeligt opmærksom på det: ”han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt … og slås ihjel”. Om det er fordi Peter anede at han som delagtig i Jesu rige nemt kunne risikere selv at få samme bekomst, eller om det alene var af omsorg for Jesus, er svært at sige, men under alle omstændigheder protesterer han voldsomt mod det Jesus siger – ja, Matthæus skriver ligefrem at Peter ”går i rette med” Jesus! Men det er vel i og for sig forståeligt nok, for Peter havde jo lige fået slået fast at Jesus var Kristus – altså Messias, den Salvede, den konge der skulle oprette Guds rige i magt og herlighed. Og ”magt og herlighed” rimer altså ikke særlig godt på ”lide og slås ihjel”! I hvert fald ikke for en rent menneskelig tankegang.

Men Jesus gør Peter opmærksom på at Guds tankegang er anderledes end menneskers. I Guds rige er den fornemste den der er alles tjener, og man finder sit liv ved at miste det. Og lige præcis den funktion som Jesus havde tilbudt Peter at han kunne få del i, nemlig funktionen som den klippe kirken skulle bygges på, den kunne Jesus selv kun opnå ved at lide og dø for vores synder. Ligesom kornet må knuses for at blive til brød, og druerne må knuses for at blive til vin, måtte Jesus knuses for at hans legeme og blod kunne blive til liv for os, sådan som vi om lidt skal fejre det i nadveren. Derfor måtte Peter også selv være parat til at lide og dø for Jesu skyld for at kunne blive den klippe som Jesus havde udvalgt ham til at være.

Men da det for alvor gjaldt skærtorsdag nat, da tempelvagten rykkede ud i Getsemane Have for at arrestere Jesus, havde Peter stadig ikke fattet en brik af det hele. Først forsøgte han at forhindre Jesu frelsende død ved at hugge ud efter ypperstepræstens tjener med et sværd, og senere på natten, kort før hanen galede, nægtede han ethvert kendskab til Jesus for at redde sit eget skind. Derfor er det paradoksalt nok sådan at de to mest kendte udsagn fra Peters side i evangelierne er to diametrale modsætninger, nemlig bekendelse og fornægtelse.

Men heldigvis endte det ikke dér for Peter. Efter sin opstandelse dukkede Jesus en dag pludselig op med morgenmad til Peter og nogle af de andre disciple, som havde været ude at fiske hele natten, og efter maden tog han Peter til side og spurgte ham tre gange: ”Elsker du mig?” Og tre gange svarede Peter ja – én gang for hver af de tre gange han havde fornægtet Jesus. Efter bekendelsen i Cæsarea Filippi og fornægtelsen skærtorsdag nat kom der altså heldigvis en ny bekendelse, og de blev dén der kom til at sætte dagsordenen for resten af Peters liv. Derfor blev han den klippe som Jesus havde forudsagt at han ville blive – men han kom også til at sande at det var en opgave der indebar megen lidelse, og i den sidste ende martyrdøden. At det ville gå sådan, forudsagde Jesus allerede straks efter at han havde genindsat Peter i apostelembedet med ordene: ”Vær hyrde for mine får” (som den katolske kirke i øvrigt også betragter som et bibelsk grundlag for pavedømmet), og det endte da også med at Peter blev korsfæstet i Rom. Og denne gang forsøgte han ikke at undslå sig, selvom han ville have kunnet redde livet ved på ny at fornægte Jesus. Nu havde han nemlig selv erfaret sandheden i Jesu ord om at den der vil frelse sit liv, skal miste det, mens den der mister sit liv for Jesu skyld, skal finde det. Det fremgår tydeligt at de to rundskrivelser til de kristne i Romerriget, som han i sin egenskab af apostel skrev kort før sin død, og som vi kender fra vores bibel som Første og Andet Petersbrev. I det uddrag som vi hørte tidligere i gudstjenesten, bygger han videre på den metafor som Jesus selv brugte, hvor Guds folk, kirken, sammenlignes med et hus der bliver bygget på en grundvold. De kristne som han skriver til, omtaler han som de ”sten” huset skal bygges af, mens han med klædelig beskedenhed afholder sig fra at nævne noget om sin egen rolle som grundvold – tværtimod peger han på Jesus som ”hovedhjørnestenen”. At Gud måler med andre alen end mennesker, er han også blevet fuldt ud klar over, for han omtaler, med et citat fra Det Gamle Testamente, Jesus som ”den sten bygmestrene vragede”.

Og den skæbne må vi der følger Jesus, også indstille os på. For at Guds rige med retfærdighed og fred og glæde kan vokse, og det onde blive overvundet, er vi nødt til at tage vores kors op og følge i Jesu fodspor ind i lidelsen, for der er en ond magt på spil i verden som ikke har i sinde at overgive sig uden kamp. Ligesom Peter og Damokles må vi lære at det er forbundet med stor fare at være kongelig. Men det skal ikke afholde os fra at leve det liv Jesus har købt os til, for det kan jo ikke gå værre end at vi dør, og Jesus har lovet at den der følger ham i døden, også vil komme til at følge ham i opstandelsen til et evigt liv sammen med Gud.

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet.

Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.