Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2014

Posted By on 29. december 2014

Ny vin på nye sække: Hver dag er ny!

Prædiken i Husum Kirke 17. søndag efter trinitatis 2014

Nikolaj Hartung Kjærby

I 1960’erne var der et foretagende der hed Synanon, som havde til formål at hjælpe narkomaner ud af deres stofafhængighed. Stifteren var en mand ved navn Churck Dederich, der oprindelig havde været tilknyttet Anonyme Alkoholikere, men som havde brudt ud og startet sit eget program fordi han ikke syntes AA havde noget at tilbyde stofafhængige. Mottoet for hans nye organisation var ”I dag er den første dag i resten af dit liv!” og det har siden bredt sig til køleskabe og opslagstavler verden over.

Dederich fandt imidlertid snart ud af at stofafhængighed er meget vanskeligt at slippe ud af, og han ændrede derfor sit koncept fra et toårigt forløb til et alternativt samfund hvor medlemmerne fik støtte døgnet rundt. Efterhånden udviklede terapien i Synanon sig mere og mere til deciderede ydmygelser kombineret med et stadig stærkere element af social og økonomisk kontrol som man mest forbinder med nyreligiøse sekter, og i 1970’erne skiftede bevægelsen da også navn til ”Church of Synanon”, hvorved den opnåede skattefritagelse. I årene der fulgte voksede antallet af anklager mod Synanon fra tidligere medlemmer, der fortalte hvordan voksne og børn havde været udsat for fysisk og psykisk vold, og forsøg på at undslippe var blevet straffet med tørre tæsk. Efter et mordforsøg på en advokat der førte sag mod Synanon på vegne af et tidligere medlem endte det med at Dederich og to af hans medarbejdere blev arresteret. I modsætning til sine hjælpere lykkedes det Dederich at slippe for fængselsstraf, men han blev fradømt retten til at drive rehabiliteringsprogrammer, og da Synanon efterfølgende blev sagsøgt for skattesvig i millionklassen, endte det med at de måtte dreje nøglen om.

Historien om Chuck Dederich og Synanon er desværre ikke enestående. Det sker alt for tit at noget der begynder som et uegennyttigt og idealistisk forsøg på at hjælpe mennesker, ender i magtmisbrug og kriminalitet fordi magten stiger lederen til hovedet – det har vi jo også her i Danmark set tragiske eksempler på. Men jeg tror det er vigtigt at vi ikke ”smider barnet ud med badevandet”. Der var faktisk en hel del mennesker der fik hjælp gennem Synanon inden foretagendet kørte af sporet, så noget rigtigt må de have haft fat i. Og mottoet ”I dag er den første dag i resten af dit liv” er så evangelisk at jeg er lige ved at tro at Jesus selv kunne have fundet på at sige det. Den forandring som der skete med Levi efter at Jesus kom hen til toldboden og sagde ”Følg mig!” er i hvert fald et tydeligt vidnesbyrd om at et menneske kan få et helt nyt liv.

Levi var tolder. Han var ansat af den romerske besættelsesmagt, og hans job bestod i at presse penge af sit eget folk og give dem til værnemagten – bortset fra en pæn procentdel som han selv fik lov til at beholde. Han var altså en vaskeægte værnemager som levede fedt på sit folks ulykke. Det kan naturligvis ikke uden videre sammenlignes med at være afhængig af stoffer, alene af den grund at man, så vidt jeg ved, ikke bliver fysisk syg hvis man fra den ene dag til den anden holder op med at være værnemager. Men det ændrer ikke på at det næppe har været nemt for Levi at ”skifte liv”. Alle foragtede ham, og det forandrede sig ikke efter at han rejste sig fra toldboden for at følge Jesus. Da han efterfølgende holdt en stor fest til ære for Jesus for at fejre det nye liv han havde givet ham, tog de skriftkloge ikke del i hans glæde. Set med deres øjne var og blev han en tolder. En synder. En der under ingen omstændigheder kunne lukkes ind i det gode selskab. Det må have været lidt af en dukkert for ham at de stadig omtalte ham på den måde. Jeg tror at rigtig mange i den situation ville have opgivet det med det nye liv med ordene: ”Det virker jo ikke alligevel. Nu sætter jeg mig tilbage i toldboden; jeg bliver alligevel aldrig andet end en ussel værnemager!”

Sådan tænkte Levi heldigvis ikke. Han holdt fast i troen og i det nye liv Jesus havde givet ham, og meget tyder på at han er identisk med Matthæus, som blev en af de tolv apostle og skrev et af de fire evangelier. Vi andre derimod – jeg ved ikke med jer, men jeg har tit besluttet at fra nu af skulle mit liv være anderledes! Det kan være alt lige fra at gå tidligere i seng eller dyrke mere motion til at være venlig mod alle uanset hvordan de behandler mig. Men jeg har også tit erfaret at det kun holder et stykke tid – inden jeg ser mig om sidder jeg ved toldboden igen, billedligt talt. Og jeg har talt med tilstrækkelig mange andre til at jeg ved at jeg ikke er den eneste der har det på den måde.

Om lidt skal Naja døbes. Jeg ved ikke hvor mange af jer der har tænkt over det, men dåben er faktisk den mest radikale forandring der kan ske med et menneske. I dåben giver Gud os et helt nyt liv hvor vi ikke længere er bundet af det svage sind vi er født med, men har fået Guds Ånd i vores indre til at lede os. Men vores gamle liv og vores gamle vaner stikker ustandselig deres hæslige fjæs frem og gør det utrolig svært for os at leve det liv som vi er døbt til. Det er en daglig kamp – og det er det der gennem tiderne har fristet folk som Chuck Dederich og andre ledere – desværre også mange kristne – til at manipulere med mennesker i et forsøg på at komme resterne af det gamle liv til livs. Men det er ikke måden – det skal komme indefra!

Sagen er at hvis vi blot forsøger at lave om på vores handlinger og vores vaner, så svarer det til at sætte en ny lap på et stykke gammelt tøj. Det ser ikke særlig pænt ud, og i det lange løb gør det kun ondt værre fordi det gamle stof slet ikke er gearet til den måde ukrympet stof opfører sig på. På samme måde kæmper vi også mod overmagten hvis vi forsøger at lappe på vores gamle liv med nye vaner og handlinger. Guds løsning er nemlig ikke at sætte lapper på det gamle tøj, men at give os noget helt nyt tøj, for nu at blive i den lignelse som Jesus bruger. Hvis du er døbt, så har du allerede fået det nye tøj. Du har allerede fået et helt nyt liv! Når du – når vi – alligevel oplever at falde tilbage i gamle vaner, så er det fordi vi stadig prøver at leve vores liv efter det gamle livs principper – vi tror at vi kan fylde ung vin på gamle lædersække for at bruge det andet billede Jesus anvender. Men som Jesus siger til farisæerne, er han kommet med en radikalt ny måde at gøre tingene på. Hos ham skal vi nemlig slet ikke forsøge at lave om på vores liv – vi skal blot tage imod det nye liv fra ham og lade ham forandre os indefra! Når vi holder op med at prøve på at blive bedre mennesker og i stedet begynder bare at leve i tillid til at Jesus selv igennem Helligånden som han har givet os, vil forme vores liv sådan som han vil have det, så bliver resultatet at vores fokus bliver flyttet væk fra os selv og vores dårlige vaner og vores evindelige nederlag i kampen for at bive bedre mennesker, og over på ham der én gang for alle har besejret alt det onde ved sin død på korset og sin opstandelse. Når vi fejler, er det aldrig fordi vi er svage – det er fordi vi tror vi er så stærke at vi selv kan styre vores liv i stedet for at leve i afhængighed af at Jesus vil gøre det for os.

Livet som kristen er altså ikke en kamp for at leve op til de egenskaber som Det Nye Testamente siger skal kendetegne dem der tror på Jesus – det er tværtimod et liv i konstant tak til Gud for at han selv vil skabe de egenskaber i os! Den eneste kamp vi skal kæmpe, hvis man da kan udtrykke det på den måde, er kampen for at lade være med at kæmpe og i stedet overlade ansvaret til Gud. Og det er en meget atypisk kamp, for det er en kamp som vi kun kan vinde når vi er svage. Som Paulus udtrykker det i en af de smukkeste passager i sine breve: ”Når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.”

Alle kristne glemmer fra tid til anden at det kun er Gud der kan få vores liv til at lykkes, og så glider vi tilbage i vores gamle liv hvor det handler om at sætte lapper på det gamle tøj. Men de gode nyheder er at uanset hvor mange gange vi sætter os tilbage i toldboden, kommer Jesus hele tiden tilbage og beder os rejse os og følge ham. Han tilbyder os hele tiden at vælge at leve det liv han har givet os da vi blev døbt – eller hvis du ikke er døbt: som han vil give dig hvis du vil lade dig døbe og følge ham. Hver dag inviterer han os til at begynde på en frisk sammen med ham – han gør det i dag, og han vil gøre det igen i morgen. Ja, jeg kan næsten høre ham sige: ”I dag er den første dag i resten af dit liv!”

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.

Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet.

Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Hold os fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.